HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia chce počuť aj hlas verejnosti k prioritám programu Horizontu Európa

Aktualita

Horizont Európa, už 9. Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie (2021-2027), je kľúčový nástroj EÚ pre podporu vedy a výskumu (VaI).  Má významné postavenie v procese obnovy, pripravenosti a odolnosti Európy spoločne s transformáciou ekonomiky na digitálnom a zelenom základe. Má za cieľ posilniť našu vedomostnú základňu podporou hraničného výskumu, prelomových inovácií a inovatívnych riešení. Má pomôcť obnoviť naše vedúce postavenie v priemysle a strategickú autonómiu a zároveň pomôcť pri riešení dôsledkov pandémie koronavírusu a výziev v oblasti podnebia.

Prvý strategický plán pre Horizont Európa  zadefinuje strategické smerovanie investícií do VaI v období 2021 – 2024 v súlade s politickými prioritami Európskej komisie ako klimaticky neutrálna a zelená Európa vhodná pre digitálny vek, kde ekonomika funguje pre ľudí. 

Európska komisia vyhlásila  1.septembra 2020  poslednú verejnú konzultáciu (prieskum), ktorá je venovaná  tomuto prvému strategickému plánu programu Horizont Európa. Tento prieskum je súčasťou procesu strategického plánovania, do ktorého spoločne prispievajú Európsky parlament, členské štáty EÚ, krajiny Európskeho hospodárskeho  priestoru (krajiny EHP), ako aj zainteresované strany a občania, ktorí majú záujem vyjadriť svoj názor.

Cieľom prieskumu je získať  spätnú väzbu o očakávaných dopadoch opatrení v podpore VaI v rámci programu Horizont Európa, o prínose investícií v oblasti výskumu a inovácií k politickým prioritám EÚ. Výsledky prieskumu sa použijú na dokončenie strategického plánu a na spresnenie jeho vplyvu na budúce smerovanie pracovných programov H-EU. Cieľom konzultácie je prispieť k spusteniu programu H-EU v roku 2021.

Prieskum je zacielený na 6 základných klastrov Horizontu Európa a ich predpokladaný impakt:

1 – Zdravie;

2 – Kultúra, kreativita a inkluzívne spoločnosti;

3 – Občianska bezpečnosť pre spoločnosť;

4 – Digitalizácia, priemysel a vesmír;

5 – Klíma, energie a mobilita;

 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Nie je nutné odpovedať na otázky týkajúce sa každého klastra. Odhadovaný čas na zodpovedanie otázok na jeden z nich je asi 20 minút. Uzávierka prieskumu je 18. Septembra  2020 o 18:00 SEČ.

Svoje názory a námety môžete vyjadriť vo svojom osobnom mene alebo v mene Vašej organizácie na adrese prieskumu EUSurvey – Share your views.

Výsledky prieskumu majú byť oznámené a prediskutované na konferencií  European Research & Innovation Days 2020

Viac informácií

https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-horizon-europes-priorities-next-four-years-2020-sep-01_en

Vyjadrite svoj názor ešte dnes!

Zdroj: EK, 7.9.2020,dus