HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Language Grid podporí firmy malými grantami do 200 tisíc eur

Aktualita

S 24 oficiálnymi EÚ a mnohými ďalšími jazykmi možno viacjazyčnosť v Európe a inkluzívny jednotný digitálny trh umožniť iba prostredníctvom jazykových technológií. European Language Grid (ELG) podporí granty do 200 tisíc pre firmy. Uzávierka je 30. apríla 2020.

V európskom podnikaní sú v oblasti jazykových technológií (Language Technologies/LT) sú aktívne tisíce MSP a niekoľko veľkých hráčov. Mnohé z nich sú svetovej triedy s technológiami, ktoré prevyšujú technológie globálnych hráčov.

ELG bude vyvíjať a zavádzať škálovateľnú cloudovú platformu, ktorá bude ľahko integrovateľným spôsobom zabezpečovať prístup k stovkám komerčných a nekomerčných jazykových technológií pre všetky európske jazyky vrátane spustených nástrojov a služieb, ako aj súborov údajov a zdrojov.

O podporu môžu žiadať MSP alebo výskumné organizácie. Požadované trvanie projektu je 9 – 12 mesiacov s rozpočtom do 200 000 EUR.

Uzávierka prvej výzvy je 30.4.2020. Nasledujúca uzávierka bude otvorená do septembra 2020.

Projekty sú povinné plniť jeden z nasledujúcich cieľov:

  • príspievať do ELG v zmysle zdrojov služieb, nástrojov alebo súborov údajov s cieľom zvýšiť ich pokrytie,
  • vyvíjať aplikácie pomocou jazykových zdrojov a technológií dostupných v ELG.

Viac informácií o výzve a podávanie návrhov

ELG je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Zdroj: www.european-language-grid.eu, zverejnené: 12.3.2020, autor: IvFi/lda