HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

Aktualita

Využite komplexný mentoring pre vedcov a výskumníkov, ktorí majú záujem o prestížny grant Európskej rady pre výskum (ERC) a získajte špičkovú podporu pri príprave vášho projektu.

Iniciatíva je určená tým, ktorí majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, ktorý plánujú realizovať na slovenskej inštitúcii. Podmienkou je zámer uchádzať sa o ERC grant v horizonte 3 rokov a spĺňať podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil, pozri nižšie).

Prelink na podanie žiadosti na cez webstránku partnera programu Nadácie ESET

  • Uzávierka prijímania žiadostí: 21. januára 2022
  • Realizácia mentoringu: od 22. februára 2022 do 30. novembra 2022

Výzvu spoluorganizujú Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) a Nadácia ESET.

CIEĽ PROGRAMU

Grantová výzva zameraná na zvýšenie úspešnosti podávateľov zo slovenských inštitúcií prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory pri príprave výskumného projektu, od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu. Očakávaný dopad mentoringovej schémy v strednodobom časovom horizonte:

– zvýšenie povedomia, účasti a najmä kvality výskumných návrhov podávaných slovenskými vedcami a výskumnými pracovníkmi,

– zvýšenie počtu projektov s pozitívnym hodnotením a projektov, ktoré postúpia do najužšieho finálneho výberu.

VÝŠKA GRANTU

Štipendium poskytované za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring pre spolu 6 individuálnych vedcov/žiadateľov, pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách, do výšky 5 000 eur na jedného vedca/podávateľa projektu.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZÍSKANIA GRANTU

1. zaslaný CV a track record podávajúceho vedca

2. zaslaný stručný 2-stranový opis projektového zámeru, ktorý má potenciál byť úspešne ohodnotený. Osobitnú pozornosť venujte objavnému charakteru a prelomovým aspektom výskumného projektu. Opíšte tiež možné dôsledky a načrtnite vedecký prístup.

Parametre: Pod schému ERC sa hodia tie typy výskumných zámerov, ktoré:

a) majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania,
b) otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín,
c) zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy,
d) predložiť je možné aj tzv. high-risk, high-gain výskumné zámery projektov, za predpokladu že ide o projekt s potenciálom priniesť prelomovú vedu a originálne výsledky.

Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Celkovo ERC hodnotí projekty v troch kategóriách, pod ktoré sa zmestí akákoľvek téma:

  • vedy o živej prírode
  • fyzikálne vedy a inžinierstvo
  • sociálne a humanitné vedy

Uvedené kategórie by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (podrobnejšie informácie)

Inštitúcia, v ktorej plánuje rozvíjať svoj projektový zámer, sa musí nachádzať na Slovensku. Môže, ale nemusí ísť o inštitúciu, na ktorej už žiadateľ pracuje.

Uvedené dokumenty, prosím, nahrajte najneskôr do 21. januára 2022 (do 23:59 hod.) cez portál Grantová výzva Nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant.

PROFIL PRÍJEMCU GRANTU

Profil „Starting“ výskumného pracovníka
ERC Starting Grants sú určené na podporu projektov mladých vedcov, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Uchádzačom môže byť vedec, ktorý získal titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Profil „Consolidator“ výskumného pracovníka
ERC Consolidator Grants podporujú projekty vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Uchádzačom môže byť vedec, ktorý získal titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Profil „Advanced“ výskumného pracovníka
Kategória ERC Advanced grant nemá obmedzenie v zmysle scientific age. Uchádzať sa oň môžu etablovaní vedci, pričom okrem projektu potrebujú aj preukázať svoje dosiahnuté výsledky za posledných 10 rokov. (Pozn.: čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.) Pri tejto kategórii sa očakáva, že vedec už dosiahol uznávané výsledky na medzinárodnej úrovni alebo ovplyvnil svoj vedný odbor.

Ak váhate ohľadom vhodnosti vášho profilu, alebo máte otázku k samotným grantom ERC, neváhajte kontaktovať Zuzana Reptová – NCP