HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK vydala Manifest pre európsky výskum v oblasti Covid-19

Aktualita

Jedná se o podporu 3 následujúcích zásad pri riešení výskumu a pre nakladanie s výsledkami výskumu v oblasti Covid-19, ktorý je financovaný z grantov EÚ.

 1) Získané výsledky či už hmotné alebo nehmotné majú byť  bez omeškania zverejnená, a to napríklad na Horizon Results Platform, na existujúcej platforme pre zdieľanie IP alebo prostredníctvom existujúceho patentového fondu.

2) Vedecké práce a údaje z výskumu majú byť zverejnené v open access bez omeškania v súlade so zásadami FAIR prostredníctvom predtlačových serverov alebo verejných úložísk s právami pre ostatné stavať na publikáciách a dátach a s prístupom k potrebným nástrojom pre ich validáciu.
Sprístupnenie výskumných dát z oblasti COVID19 prostredníctvom European COVID19 Data Platform.

3) Ak je to možné, urobte na obmedzenú dobu bezvýhradné licencie bez licenčných poplatkov na duševné vlastníctvo vyplývajúce z výskumu financovaného EÚ.

Originál domuntu – MANIFESTO for EU COVID-19 RESEARCH.

Zdroj: EK, 30.9.2020, kas