HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK predčasne ukončí schému SME Instrument a ponúkne novú schému

Aktualita

Financovanie fázy 1 schémy SME Instrument sa skončí už uzávierkou v septembri 2019.

Európska komisia tak navrhuje zastaviť financovanie pre prípravu štúdií realizovateľnosti, ktoré posudzujú technickú a komerčnú uskutočniteľnosť inovačných zámerov.

Mladé inovatívne firmy, ktoré potrebujú pripraviť podnikateľský plán pre uvedenie inovatívnych produktov na trh, tak majú už len dve šance.

Napriek pôvodnému zámeru realizovať každoročne 4 výzvy na predkladanie návrhov až do konca roku 2020, Európska komisia oznámila, že posledná dve možnosti podávania návrhov budú:

  •     7.5.2019
  •      5.9.2019

  

Ďalšie výzvy pre fázu 1 schémy SME Instrument už nebudú.

Fáza 2 bude pokračovať podľa plánovaných termínov až do konca roku 2020, pričom už od polovice roka 2019 budú spustené pilotné verzie “blended finance” projektov, ktoré budú kombinovať grant a kapitálové investície (private equity).

Na základe predbežných návrhov nového rámcového programu pod názvom Horizon Europe, Európska komisia už nepočíta s financovaním fázy 1 ani po roku 2020. Inovačné aktivity, ktoré budú budovať na princípoch súčasného SME Instrument budú organizované v rámci Európskej rady pre inovácie (EIC). Ciele EIC realizované prostredníctvom dvoch typov aktivít:

  1. Pathfinder – zamerané na skoré etapy vývoja technológií, výskum a vývoj, potvrdenia konceptu a prototypy pre technologickú validáciu prostredníctvom kontinuálne otvorených výziev. Poskytne financovanie vysoko rizikovým a prelomovým projektom, ktoré preskúmajú nové oblasti a navrhnú inovácie s trhovým potenciálom. Nadviaže na schémy programu Horizont 2020: FET Innovation Launchpad a SME Instrument fáza 1. Hlavným cieľom je rozvinúť sľubné myšlienky s trhovým potenciálom a posunúť ich do úrovne demonštrácií, ktoré by mohli následne prejsť do akcelerátora (uvedené nižšie) alebo byť podporené z iných zdrojov,
  2. Accelerator – podpora inovácií a trhového nasadenia pre predmasovú komercializáciu (prvé škálovacie aktivity) a rast firiem s uvedením nových nástrojov kombinujúcich granty a investície do základného kapitálu (blended finance). Cieľom je generovať dostupné zdroje na prekonanie “údolia smrti”, najmä pre deep-tech inovácie s predpokladaným sľubným rastom na EÚ/globálnych trhoch. Je to dôležité najmä z dôvodu nedostupnosti iných zdrojov financovanie (banky, investori) pre financovanie inovatívnych zámerov. Budú spustené schémy zmiešaného financovania (blended finance) ktoré budú kombinovať (A) grant alebo návratné preddavky na financovanie inovačných aktivít a (B) podporu investícií do základného kapitálu alebo iných foriem splatného financovania, ktoré by mali byť nastavené na potreby firiem. Akcelerátor bude budovať na skúsenostiach schém SME Instrument Fáza 2 a InnovFin.