HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK: Pracovný program pre rok 2020

Aktualita

Európska komisia prijala dňa 29. januára 2020 svoj pracovný program na rok 2020. Stanovuje v ňom opatrenia, ktoré prijme v roku 2020 s cieľom premeniť politické usmernenia predsedníčky Ursuly von der Leyen na konkrétne iniciatívy, ktoré sa potom prerokujú a vykonajú v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími partnermi:

  • Európsky ekologický dohovor: Komisia predložila v decembri 2019 a januári 2020 prvé kľúčové iniciatívy a následne navrhne európske právne predpisy v oblasti klímy, ktorých úlohou bude urobiť z cieľa nulovej bilancie emisií uhlíka do roku 2050 súčasť legislatívy. Všetko toto úsilie prepojí Európsky klimatický pakt, do ktorého sa zapoja regióny, miestne spoločenstvá, občianska spoločnosť, školy, priemysel a jednotlivci. EÚ bude zároveň viesť medzinárodné rokovania pred konferenciou COP26 v Glasgowe. Komisia predloží iniciatívy na boj proti strate biodiverzity a na základe stratégie „z farmy na stôl“ bude podporovať poľnohospodárov, aby poskytovali kvalitné, cenovo dostupné a bezpečné potraviny udržateľnejšími spôsobmi.
  • Európa pripravená na digitálny vek: Nová európska stratégia v oblasti údajov umožní Únii čo najlepšie využiť nesmiernu hodnotu iných ako osobných údajov ako čoraz rozšírenejšieho a čoraz lepšie opätovne využiteľného aktíva v digitálnom hospodárstve. V tom je zahrnuté optimálne využívanie potenciálu digitálnych údajov a rozvoj a šírenie umelej inteligencie s ohľadom na naše európske hodnoty a základné práva. Nová priemyselná stratégia pre Európu posilní naše priemyselné a inovačné kapacity, zatiaľ čo akt o digitálnych službách utuží jednotný trh v oblasti digitálnych služieb a pomôže poskytnúť menším podnikom potrebnú právnu jasnosť a rovnaké podmienky.
  • Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí: Komisia v januári 2020 predstavila prvé návrhy týkajúce sa silnej sociálnej Európy a následne prijme opatrenia, ktorými sa dvojitá klimatická a digitálna transformácia stane súčasťou nášho jedinečného sociálneho trhového hospodárstva, aby sa v ňom spájala sociálna spravodlivosť, udržateľnosť a hospodársky rast. Komisia predloží s úctou k národným tradíciám návrhy na zaručenie spravodlivých minimálnych miezd pre pracovníkov v EÚ, na vytvorenie európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti a na zabezpečenie účinného a spravodlivého zdaňovania. Komisia takisto navrhne európsku záruku pre deti s cieľom zabezpečiť, aby mali deti prístup k základným službám, a posilní záruku pre mladých ľudí na podporu ich vzdelávania, ako aj potrebnej odbornej prípravy a pracovných príležitostí.
  • Silnejšia Európa vo svete: Komisia vypracuje nové stratégie spolupráce s našimi susedmi v Afrike a na západnom Balkáne. Komisia bude naďalej presadzovať otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Zároveň sa bude snažiť udržať dynamiku tým, že navrhne spôsoby na posilnenie prístupového procesu vrátane metodiky rozširovania a posilneného investičného rámca. Budeme sa naďalej zasadzovať o to, aby sa posilnil, aktualizoval a zmodernizoval systém založený na pravidlách s cieľom prispôsobiť ho dnešnej realite. Na posilnenie geopolitickej úlohy Komisie budú mať všetky iniciatívy pracovného programu silný vonkajší rozmer.
  • Podpora európskeho spôsobu života: Komisia predloží nový pakt o migrácii a azyle, ktorý je ústredným článkom reformy azylovej politiky. Komisia tiež podporí ochranu zdravia Európanov a povedie boj proti rakovine. Jej iniciatívy pomôžu zvýšiť investície do zručností ľudí a pomôcť im zvládnuť výzvy spojené s digitálnou a klimatickou transformáciou. Komisia zároveň predloží novú stratégiu bezpečnosti EÚ, v ktorej stanoví oblasti, kde môže Únia priniesť pridanú hodnotu a tým podporiť členské štáty pri zaisťovaní bezpečnosti – od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti až po predchádzanie a odhaľovanie hybridných hrozieb, kybernetickú bezpečnosť a zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry.
  • Nový impulz pre európsku demokraciu: Komisia otvorí spolu s ostatnými inštitúciami a partnermi EÚ Konferenciu o budúcnosti Európy, cez ktorú zapojí občanov do činnosti EÚ. Komisia bude naďalej v EÚ chrániť kultúru dodržiavania zásad právneho štátu. Zároveň budeme venovať pozornosť tomu, ako nová demografická situácia ovplyvňuje všetko od zamestnanosti, po sociálnu ochranu, verejné zdravie, verejné financie a regionálnu politiku, digitálnu pripojiteľnosť, zručnosti a integráciu, a pripravíme odozvu napríklad iniciatívami v oblasti starnutia. 

V prílohe 1 k pracovnému programu sa uvádza úplný zoznam 43 nových iniciatív, ktoré spadajú do šiestich hlavných ambícií.

Uplatňovanie politickej diskontinuity

Pri príprave pracovného programu Komisia preskúmala všetky návrhy, ktoré v súčasnosti čakajú na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady a navrhuje 34 z nich stiahnuť a zmeniť. Niektoré z nich nezodpovedajú novým politickým prioritám Komisie. V prípade väčšiny iniciatív je však EK naďalej pevne odhodlaná dosiahnuť svoje ciele. Komisia bude skôr, ako niektoré právne predpisy formálne stiahne, zvažovať, ako lepšie a efektívnejšie sledovať ich ciele, a poradí sa s Európskym parlamentom a Radou.

Úplný zoznam návrhov na stiahnutie je uvedený v prílohe 4 k pracovnému programu.

Posilnenie tvorby a implementácie politík s perspektívou do budúcnosti

Od roku 2020 bude Komisia vo väčšej miere využívať svoje strategické prognostické kapacity na určenie dlhodobých trendov, lepšie stanovovanie priorít Komisie a tvorbu politík založených na dôkazoch. Posilnený rámec lepšej právnej regulácie zabezpečí, že politiky prinesú hmatateľné výsledky a uľahčia život ľudí a podnikov. Komisia konkrétne vypracuje aj nový nástroj založený na zásade „jeden za jeden“, aby sa zabezpečilo, že každé novozavedené zaťaženie je pre ľudí a podniky – najmä MSP – bude vykompenzované znížením administratívnych nákladov na úrovni EÚ v tej istej oblasti politiky. V úsilí o zjednodušovanie bude Komisiu podporovať aj Platforma pre budúcu mobilitu.

Úplný zoznam návrhov na regulačné zjednodušenie je uvedený v prílohe 2 k pracovnému programu.

Plnenie spoločného programu

Na príprave svojho pracovného programu Komisia ešte pred jeho predstavením úzko spolupracovala s Európskym parlamentom, členskými štátmi a poradnými výbormi. Komisia, Európsky parlament a Rada teraz začnú rokovania o vytvorení zoznamu spoločných priorít, v ktorých sa dohodnú na rýchlych krokoch vpred.

Viac informácií:

Zdroj: EK, 30.1.2020, kas