HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK otvára výzvu na tému koronavírusu

Aktualita

Európska komisia reaguje na prepuknutie koronavírusu a otvára výzvu na vyjadrenie záujmu na boj proti koronavírusu : Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV v rámci Pracovného programu pre Zdravie, demografické zmeny a kvalitu života v Horizonte 2020 s rozpočtom 10 miliónov EUR.

Návrhy musia byť včasné a priniesť rýchle výsledky, na základe ktorých bude možné stanoviť ďalšie opatrenia. V záujme väčšieho dopadu sa môžu návrhy opierať aj o výsledky alebo výskumné poznatky z predchádzajúceho alebo prebiehajúceho výskumu.

Vzhľadom na to, že ide o novo identifikovaný vírus, rozsah výzvy je pomerne široký a môže zahŕňať témy ako:

  • Vývoj liečiv vrátane monoklonálnych protilátok. Ak je to relevantné, musí sa predložiť dôkaz o regulačných a etických schváleniach skúšaných výrobkov zahrnutých do štúdie (štúdií).
  • Vývoj diagnostických nástrojov v miestach kontaktu s pacientom a zabezpečenie rýchleho diagnostikovania na základe existujúcich technológií
  • Klinické a epidemiologické štúdie s cieľom poskytnúť údaje o epidemiologických charakteristikách, ako je vírusový genotyp a patogenita; klinické informácie o citlivosti hostiteľa a imunitných reakciách hostiteľa; rizikové faktory závažného ochorenia; trasy prenosu a ich relatívny význam;atď.
  • Výskum v oblasti sociálnych vied s cieľom poskytnúť naliehavo potrebné odpovede na sociálnu dynamiku prepuknutia choroby a súvisiacu reakciu s dopadom na verejné zdravie.

Finančné prostriedky na túto výzvu sa čerpajú z rozpočtovej položky „Mobilizácia výskumných fondov v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti zdravia“ Pracovného programu SC1 2020, v ktorom sa predpokladá, že „v prípade ohrozenia verejného zdravia sa výskumné granty môžu udeľovať v súlade s osobitnými ustanoveniami, ktoré umožňujú udeľovanie grantov bez výzvy na predloženie návrhov vo výnimočných a náležite odôvodnených núdzových situáciách“. Granty navyše podliehajú ustanoveniam o rýchlom zdieľaní údajov, aby sa zabezpečilo, že výsledky výskumu budú mať okamžitý dopad v oblasti verejného zdravia.

Uzávierka : 12. február 2020

Prahové hodnoty pre každé kritérium budú 3 (excelentnosť), 4 (dopad) a 3 (implementácia). Kumulatívny prah bude 11.

Predpokladá sa, že financovanie projektového návrhu bude 2 až 3 milióny EUR.

Príjemcovia musia sprístupniť svoje výskumné údaje, preto sa bude uplatňovať príslušná možnosť podľa článku 29 ods. 3 Grantovej dohody.

Podrobnejšie informácie

Zdroj:, EK, 31. 1. 2020, ivh