HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný európsky program EJP SOIL

Aktualita

Budovanie celoeurópskeho rámca pre klimaticky inteligentné a udržateľné systémy manažmentu poľnohospodárskej pôdy

Dvadsaťštyri krajín spíja svoje sily v Spoločnom európskom programe EJP SOIL. Jeho cieľom je poskytnúť riešenia pre udržateľné hospodárenie na poľnohospodárskej pôde, ktoré podporia kľúčové spoločenské výzvy vrátane klimatickej zmeny a zabezpečenia potravín v budúcnosti.

Celá »  tlačová správa

Viac informácií: www.ejpsoil.org

Kontakt NPPC: Jaroslava Sobocká, jaroslava.sobocka@nppc.sk; Pavol Bezák: pavol.bezak@nppc.sk

BIO NCP: Nataša Hurtová, natasa.hurtova@cvtisr.sk