HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility otvoril výzvu na predkladanie návrhov podnikateľských plánov na roky 2023-2025

Aktualita

EIT Urban Mobility vyhlásilo výzvu Innovation for the Bussiness plan na predkladanie návrhov podnikateľských plánov na roky 2023 až 2025.

V rámci tejto výzvy s rozpočtom 14,7 mil. EUR budú priamo podporené štyri oblasti:

  • aktívna mobilita,
  • udržateľná logistika miest,
  • mobilita budúcnosti a
  • mobilita a energia.

Žiadatelia budú mať možnosť zapojiť sa do výzvy do 28. apríla 2022.

Žiadosti o zaradenie do podnikateľského plánu EIT UM na roky 2023-2025 sa predkladajú výhradne cez online plaformu PLAZA.

Dôležité dokumenty k výzve:

Inovačný program je zameraný na výzvy, ktorým čelia európske mestá, a jeho cieľom je zlepšiť život občanov prostredníctvom testovania inovatívnych nápadov v reálnom mestskom prostredí. Mestá v celej Európe identifikovali viac ako 250 problémov mestskej mobility.

Výzvy mestskej mobility zahŕňajú otázky, ako je rovnosť prístupu, ekologická efektívnosť, fyzická a digitálna bezpečnosť, využívanie nových technológií, rast populácie a kvalita ovzdušia. Projekty sú zamerané aj na zmeny správania obyvateľov miest, ktoré sú potrebné na zlepšenie kvality života v mestách. Inovačný program spoluvytvára nápady, ktoré vedú k navrhovaniu projektov, predvádzaniu nových riešení, rozvoju živých laboratórií a vytváraniu komerčnej hodnoty.

Zdroj: EIT Urban Mobility, 28.2.2022, mit