HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT RawMaterials zverejnil nové KAVA výzvy na predkladanie projektových zámerov

Aktualita

EIT RawMaterials aktuálne zverejnil tzv. KAVA8 výzvy na predkladanie projektov so začiatkom realizácie v roku 2022. Ide o hlavnú grantovú schému EIT RawMaterials, v rámci ktorej sú financované rôzne typy projektov.

Projekty sa tematicky zameriavajú na 6 inovačných tém, ktorými sú prieskum, ťažba, substitúcia, úprava, recyklácia a cirkulárna ekonomika surovín.

3 typy výziev:

Projektovú žiadosť môžu predložiť len partneri EIT RawMaterials. Projekt však musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov pochádzajúcich z aspoň 2 rôznych krajín EÚ (pri výzve UpScaling sú to minimálne 2 partneri). Ako partneri musia byť zastúpené aspoň dve strany tzv. znalostného trojuholníka (priemysel, akademická obec a výskumné organizácie).

Do konzorcia sa môžu zapojiť ako projektoví partneri aj organizácie, ktoré nie sú členmi komunity, avšak najneskôr do konca septembra 2021 musia požiadať o členstvo a následne uhradiť členský poplatok. Výnimkou je účasť organizácie v projekte ako tzv. RIS Task Partner v rámci regionálnej inovačnej schémy.

Dôležité termíny:

3. máj 2021: registrácia projektových zámerov a uzávierka na predloženie predbežných projektových zámerov

1. september 2021: uzávierka na predloženie finálnych projektových zámerov

Predkladanie žiadostí prebieha prostredníctvom elektronického systému SeedBook, ktorý bude otvorený v apríli.

Bližšie podmienky o jednotlivých výzvach

Zdroj: EIT RawMaterials, aktualizované 19.3.2021, mob