HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIP – Podpora inovácií v poľnohospodárstve

Aktualita

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorým patrilo úvodné slovo a odprezentovanie problematiky EIP z pohľadu MPRV SR. Odborný program konferencie obohatili svojimi príspevkami prednášajúci z Belgicka, Rakúska, Fínska a Maďarska, najmä objasnením implementácie a štruktúry fungovania EIP v rámci ich krajín a uvedením príkladov dobrej praxe.

Viac informácií