HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dve nové partnerstvá zverejnili pracovné programy

Aktualita

Novo založené európske inštitucionalizované partnerstvá Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) a Smart Networks and Services (SNS) zverejnili svoje prvé pracovné programy a čoskoro otvoria svoje prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov.

Prostredníctvom Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) sú európsky priemysel, MSP a výskumné a technologické organizácie, zastúpené priemyselnými združeniami, podporované a spolufinancované účastníckymi štátmi KDT JU a Európskou úniou.

Momentálne sú publikované v rámci KDT JU na Funding & Tenders Opportunities Portal nasledujúce výzvy:

Výzvy boli publikované na web stránke KDT JU dňa 16.12.2021, pričom otvorenie výziev na Funding & Tenders portal je očakávané ku dňu 18. 1. 2022. Deadline na podávanie projektových návrhov je stanovený na 27. 4. 2022 do 17:00:00 Brussels time.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete v pracovnom programe KDT JU

Smart network and services sa zameriava na zabezpečenie vedúceho postavenia Európy v priemysle v oblasti 5G a 6G. Pre partnerstvo je plánovaný rozpočet zo zdrojov EÚ 900 miliónov eur na obdobie rokov 2021 – 2027.

Dve hlavné misie partnerstva sú:

  • Podpora technologickej suverenity Európy v 6G realizáciou súvisiaceho programu výskumu a inovácií, ktorý vedie ku koncepcii a štandardizácii okolo roku 2025.
  • Posilnenie zavádzania 5G v Európe s cieľom rozvíjať vedúce digitálne trhy a umožniť digitálny a ekologický prechod hospodárstva a spoločnosti.

Partnerstvo SNS JU schválilo 15. 12. 2021 svoj pracovný program na roky 2021 – 2022, kde sú zverejnené plánované výzvy na podávanie projektových návrhov.

Pre viac informácií kontaktujte príslušné NCP.

Zdroj: stránka KDT JU a SNS JU, 21.12.2021, erh