HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dotazníkový prieskum

Aktualita

Centrum vedecko-technických informácií SR, ako hostiteľská inštitúcia Kancelárie Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v novembri 2019 dotazníkový prieskum zameraný na účasť slovenských organizácií v tomto európskom programe.

Cieľom dotazníkového prieskumu je zmapovať hlavné dôvody vedúce k účasti, resp. neúčasti slovenských subjektov v projektoch v rámci tohto programu. Snahou dotazníkového prieskumu je objasniť, čo motivuje organizáciu zúčastniť sa projektov programu Horizont 2020 a naopak,  čo sú prekážky vedúce k nízkej aktivite v tomto programe. Jeho cieľom je tiež poskytnúť spätnú väzbu od slovenských organizácií týkajúcu sa systému národnej podpory programu Horizont 2020 a  získať prípadné návrhy na zlepšenie činnosti.

Na základe získaných údajov navrhneme odporúčania, ktoré by mohli viesť k vyššej miere úspešnosti slovenských subjektov v rámcových programoch EÚ, ako aj konkrétnych opatrení systematickej národnej podpory pre nadchádzajúci program Horizont Európa (2021 – 2027).

Vyplnenie dotazníka netrvá viac ako 10 minút.  Ak nám v závere dotazníka zanecháte Váš e-mailový kontakt, pošleme vám výsledky prieskumu.

Dotazník na vyplnenie.

zverejnené: 16.11.2019, kas