HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dokument k synergiám medzi Štrukturálnymi fondami EÚ (EŠIF) a P2P partnerstvami

Aktualita

Platforma  ERA-LEARN pripravila dokument venovaný možným synergickým spojeniam medzi medzinárodnými verejno-verejnými partnerstvami (P2P) ako sú napr. programy ERA-NET a i. a Európskymi štruktúrnymi  a investičnými  fondami  (ESIF).  

Takéto synergické pôsobenie je nevyhnutné pre maximálnu efektívnosť využitia prostriedkov vynakladaných na VaI v EÚ v prostredí rastúcej konkurencie na globálnych trhoch, blížiacich sa ekonomických problémov a tiež pre udržanie resp. tvorbu nových pracovných miest.

Dokument s názvom Policy brief on the potential coordination between European Structural and Investment Funds (ESIF) and transnational P2P je určený predovšetkým (ale nielen) pre tých, čo sa chcú zapojiť do budúcich partnerstiev v rámci programu Horizont Europa (2021 – 2027).

Obsahuje:

  1. Synergies between ERDF and Horizon 2020: basic approach and state of play
  2. Current Synergies with Partnership Instruments’: best practices
  3. Regulatory reference
  4. Improving synergies: next steps

Zdroj: 29.4.2020, dus via kas