HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Do výzvy Call for Twin Cities sa zapojilo 85 miest z 24 krajín

Aktualita

Do výzvy vyhlásenej konzorciom NetZeroCities s názvom „Call for Twin Cities“ bolo predložených spolu 85 projektových návrhov z 24 krajín! 

To svedčí o veľkom záujme miest o spoluprácu a účasť na aktivitách vzájomného vzdelávania (twinning) s cieľom dosiahnuť klimatickú zmenu.

Výsledky hodnotiaceho procesu budú oznámené v polovici septembra 2023.

Vybrané mestá (Twin Cities) následne začnú 20-mesačný twinningový program, ktorý prepojí partnerské mestá s pilotnými mestami (Pilot Cities). Cieľom programu je uľahčiť výmenu poznatkov a replikáciu úspešných postupov v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality. Na podporu procesu učenia sa uskutočnia rôzne aktivity, ako napríklad online stretnutia, workshopy a návštevy na mieste. Po ukončení vzdelávacieho cyklu Twin Cities začlenia skúsenosti získané z pilotných aktivít do svojich miest prostredníctvom plánu replikácie (Replication Plan).

O výzve:

Konzorcium projektu H2020 s názvom NetZeroCities otvorilo 3. mája 2023 výzvu pre mestá – Call for Twin Cities. Tento na mieru šitý twinningový program bude zameraný na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi európskymi mestami, ktoré budú vo výzve vybrané (tzv. Twin Cities) a mestami, ktoré v marci 2023 uspeli ako pilotné mestá programu Pilot Cities Programme.

Hlavným cieľom twinningového programu je podporiť trvalé prepojenia medzi mestami, ktoré čelia podobným výzvam a majú spoločné záujmy v rôznych oblastiach emisií na ceste ku klimatickej neutralite.

Program bude založený na prístupe výmeny poznatkov medzi pilotnými a partnerskými mestami, vďaka čomu sa budú môcť ďalšie mestá učiť zo skúseností pilotných miest. Po ukončení vzdelávacieho cyklu partnerské twin mestá začlenia získané poznatky do implementácie adaptačných stratégií v celom meste prostredníctvom tzv. Replication Plan.

Postup párovania pilotných a partnerských miest bude založený na hľadaní podobných výziev, ktorým mestá v adaptácii čelia a spoločných záujmov v rôznych emisných oblastiach. Každé pilotné mesto (alebo skupina miest) bude spárované s jedným alebo viacerými partnerskými mestami.

Počas trvania programu sa plánuje celý rad aktivít na podporu vzájomného vzdelávania a výmeny skúseností medzi mestami. Nebudú chýbať online stretnutia, workshopy a inšpiratívne návštevy na mieste s cieľom prehĺbiť vzájomné pochopenie výziev a spoločne nájsť riešenia. Twin Cities budú tiež dostávať praktickú podporu od misijných poradcov a členov konzorcia NetZeroCities pri presadzovaní svojich cieľov a budú mať prístup k súboru nástrojov a zdrojov, ktoré im už teraz poskytuje portál NetZeroCities.

Zdroj: NetZeroCities, 24.7.2023, mit