HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Desať európskych miest získalo značku misie EÚ za plány na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2030

Aktualita

Desať európskych miest získalo ocenenie-značku Misie EÚ pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, ktorá je jednou z misií EÚ podporovanou aj z programu Horizont Európa.

EU Mission Label – ako sa toto ocenenie označuje predstavuje dôležitý míľnik pre mestá, ktoré sa zaviazali vypracovať svoje kvalitné klimatické zmluvy na dosiahnutie klimatickej neutrality už do roku 2030. Takáto „značka misie“ umožní následne mestám prístup k verejnému a súkromnému financovaniu na dosiahnutie tohto cieľa.

O ktoré mestá ide?

Označenie EU Mission Label získali tieto európske mestá

  • Sønderborg (Dánsko)
  • Mannheim (Nemecko)
  • Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz and Zaragoza (Španielsko)
  • Klagenfurt (Rakúsko)
  • Cluj-Napoca (Rumunsko)
  • Stockholm (Švédsko)

Značka misie EÚ je uznaním úspešného vypracovania zmlúv o klíme v meste, ktoré načrtávajú celkovú víziu miest na dosiahnutie klimatickej neutrality, pričom obsahujú akčný plán, ako aj investičnú stratégiu. Mestá spolukoncipujú svoje zmluvy o klíme v meste s miestnymi zainteresovanými stranami vrátane súkromného sektora a občanov. Prvá skupina miest predložila svoje zmluvy v apríli 2023. Komisia ich preskúmala s podporou odborníkov vrátane expertov z Európskej investičnej banky (EIB) a Spoločného výskumného centra (JRC). Po pozitívnom hodnotení získajú mestá značku misie EÚ, ktorá im má uľahčiť prístup k únijným, vnútroštátnym a regionálnym finančným prostriedkom a finančným zdrojom, a najmä k súkromným investíciám.

Týchto desať miest pripravuje pôdu pre ďalšie mestá, aby rýchlejšie napredovali smerom k spravodlivej zelenej a digitálnej transformácii, a sú príkladom inkluzívneho spoluvytvárania politík na miestnej úrovni. Celkovo sa na misii EÚ „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“ zúčastňuje 100 miest z EÚ a ďalších 12 miest z krajín pridružených k programu Horizont Európa

Ďalšie kroky

Komisia bude spolu s platformou misie, ktorá je v súčasnosti spravovaná v rámci projektu NetZeroCities, naďalej podporovať účinné plnenie zmlúv o klíme v meste. Mestá, ktoré získali značku misie EÚ, ju teraz môžu používať ako znak dôvery v ich plány na dosiahnutie klimatickej neutrality, a to najmä pri nadväzovaní kontaktov s verejnými a súkromnými poskytovateľmi financovania. Komisia bude prostredníctvom platformy misie naďalej podporovať príslušné mestá pomocou praktického poradenstva a programov financovania, ako je napríklad pilotný program v hodnote 32 miliónov eur kombinovaný s twinningovým programom. Ďalšia výzva pre pilotné mestá s rozpočtom 20 miliónov eur je v súčasnosti otvorená do 6. novembra. 

Všetky mestá, ktoré predložili svoje zmluvy o klíme v meste bez ohľadu na to, či im bola udelená značka misie EÚ, dostávajú spätnú väzbu o oblastiach, na ktorých možno s podporou platformy misie ďalej popracovať. Komisia očakáva, že viac zmlúv na preskúmanie dostane v októbri 2023.

Súvislosti

Mestá sú zodpovedné za viac ako 70 % celosvetových emisií CO₂ a spotrebúvajú viac ako 65 % svetovej energie. Mestské opatrenia majú zásadný význam pre zmierňovanie zmeny klímy a môžu významne prispievať k urýchleniu snáh o dosiahnutie právne vymáhateľného záväzku dosiahnuť klimatickú neutralitu v celej EÚ do roku 2050, ako aj k cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % a všeobecnejšie k plneniu Európskej zelenej dohody. Cieľom misie EÚ „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“ je pomôcť európskym mestám, aby dosiahli klimatickú neutralitu a ponúkali svojim občanom čistejšie ovzdušie, bezpečnejšiu dopravu, menšie zápchy a menej hluku.

V apríli 2022 bolo vybraných 100 miest v EÚ a 12 miest v krajinách pridružených k programu Horizont Európa. Všetky chcú dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030 a zároveň testovať inovatívne medziodvetvové prístupy, a to vrátane zapojenia občanov, riadenia zainteresovaných strán a vnútornej správy. Budú tak pôsobiť ako experimentálne a inovačné centrá, ktoré umožnia všetkým európskym mestám nasledovať ich príklad do roku 2050.

Misia „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“ je jednou z piatich misií EÚ v rámci programu Horizont Európa, ktoré ponúkajú konkrétne riešenia niektorých z našich najväčších spoločenských výziev. Misie majú ambiciózne ciele a do roku 2030 chcú priniesť konkrétne výsledky. Ďalšie misie sa zameriavajú na adaptáciu na zmenu klímy, rakovinu, oceány a vody a pôdu. Komisia vo svojom oznámení s názvom Misie EÚ po dvoch rokoch: hodnotenie pokroku a ďalší postup v júli 2023 navrhla začatie dodatočnej misie týkajúcej sa Nového európskeho Bauhausu.

Ďalšie informácie:

Zdroj: EU Missions, 6.11.2023, mit