HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ďalší projekt so slovenskou účasťou podporený z Programu HORIZONT 2020

Aktualita

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sú zapojené do medzinárodného projektu ARCH zameraného na zvyšovanie odolnosti historických
oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám.

V rámci výzvy Európskej komisie na predkladanie projektových návrhov H2020-LC-CLA-2018-2 bol schválený na financovanie medzinárodný projekt so slovenskou účasťou. Projekt podporený grantom rámcového programu EÚ HORIZONT 2020 pre podporu výskumu a inovácií je zameraný na aplikovaný výskum a na štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby ochrany a revitalizácie historického dedičstva v kontexte mestského rozvoja a územného plánovania. Do implementácie projektu v období od júna 2019 do mája 2022 je zapojených 15 partnerov z Nemecka, Španielska, Talianska, Írska a Slovenska – vrátane zapojených pilotných miest projektu – Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg (Nemecko).
Slovenskými partnermi projektu sú Hlavné mesto SR Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.

Hlavnými výzvami slovenských partnerov projektu bude v spolupráci s medzinárodným tímom analýza súčasného stavu negatívnych vplyvov zmeny klímy a súvisiacich dopadov na historické centrum mesta, zhodnotenie zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy ich adaptácie už v  procese posudzovania investičných činností ako aj zohľadnenie ich zraniteľnosti pri tvorbe strategických dokumentov. Projekt pomôže hľadať riešenia ako neinvazívne implementovať adaptačné opatrenia vo vzťahu k pamiatkovo chráneným objektom v lokalitách, ktoré sú rizikové z hľadiska klimatických javov, napr. mestských tepelných ostrovov, prívalových dažďov, sucha, a pod.

Projekt ARCH sa zaradí do skupiny excelentných projektov prestížneho európskeho programu HORIZONT 2020 a na príklade vybratých miest aj Bratislava získa svoje vlastné nástroje pre modelovanie rizík vplyvov a ohrození pamiatkovo chránených historických oblastí miest a na tvorbu vhodných adaptačných opatrení umožňujúcich lepšie odolávať nepriaznivým prejavom  klimatickej zmeny, pripraviť vhodné metodické postupy a manuály s zohľadnením zásad pamiatkovej ochrany a európskych štandardov.

Zdroj: CORDIS – H2020 projects https://cordis.europa.eu/project/rcn/223249/factsheet/en, zverejnené 29.6.2019, mit 

https://www.bratislava.sk/sk/sprava/hlavne-mesto-je-zapojene-do-medzinarodneho-projektu-arch-v-oblasti-klimatickej-adaptacie-miest