HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predĺžený termín výzvy COST Open Call

Aktualita

No alt text provided for this image

COST (Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) podporuje vytváranie sietí vo všetkých oblastiach vedy a techniky v Európe a na celom svete. V rámci prebiehajúcej výzvy na predkladanie návrhov môžu účastníci z najmenej 7 rôznych členských štátov COST (najmenej 50 % z nich partneri ITC) predkladať žiadosti o financovanie na spoločnú výskumnú tému.

Vzhľadom na súčasnú situáciu COVID-19 sa dátum zberu projektových návrhov k výzve OC-2020-1, ktorý bol predĺžený na 29. októbra 2020, predĺžil ďalej do 13. novembra 2020, 12:00. Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke COST.

Ako uviedol riaditeľ asociácie COST Ronald de Bruin: „Uvedomujeme si, že rok 2020 bol ťažkým rokom pre všetkých, v neposlednom rade pre výskumné komunity na celom svete, ktoré museli objavovať a prispôsobovať sa novým spôsobom práce. Sila COST a vplyv, ktorý program prináša na prostredie výskumu a inovácií, je priamym výsledkom ľudí, ktorí tvoria našu komunitu. Predĺžením termínu zberu Open Call zabezpečujeme, že najlepšie slúžime a posilňujeme budúcnosť nových výskumných sietí a dodržiavame náš princíp inkluzivity.“

COST je tematicky otvorený program financovania. Podporujú sa kampane COST zo všetkých oblastí vedy a techniky, často s interdisciplinárnym a / alebo medzisektorovým prístupom.

Ako partneri je k dispozícii 38 európskych krajín (vrátane všetkých 28 členských štátov EÚ) a jednej spolupracujúcej krajiny (Izrael), ako aj výskumné inštitúcie z tzv. „Krajín susediacich s Blízkym susedom“ (NNC) a „Medzinárodných partnerských krajín“ (IPC).

COST kladie dôraz na „inkluzívnosť“, t. j. integráciu krajín z takzvaných „inkluzívnych cieľových krajín“ (ITC; krajiny s nízkou výskumnou aktivitou). Dôležitá je aj integrácia priemyslu (predovšetkým MSP), mladých vedcov (ECI – Early Career Investigators), ako aj geografická a rodová rovnováha.

Minimálny počet 50 % partnerov ITC vo fáze podávania žiadosti je povinný.

Viac informácií o výzve

Zdroj: https://www.cost.eu; https://www.ffg.at, zverejnené: 28.10.2020, autor: rpa