HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Čo prináša program InnovFin?

Aktualita

Inovačné spoločnosti a iné organizácie majú často ťažší prístup k financovaniu vysokorizikových nových nápadov alebo ich rozvoja. Prostredníctvom pôžičiek a záruk, ako aj investovaním do inovačných MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou pomáha program Horizont 2020 vyplniť túto „inovačnú medzeru“ pod hlavičkou iniciatívy InnovFin.

Táto podpora funguje ako hnacia sila na prilákanie súkromných financií a rizikového kapitálu do oblasti výskumu a inovácií. Odhaduje sa, že každé 1 euro investované Úniou vygeneruje 5 EUR v podobe ďalších financií. Celkové financovanie pre program InnovFin je približne 4 miliardy eur (na obdobie 2014-2020).

Finančné nástroje EÚ ako doplnok ku grantom

InnovFin SME Guarantee: Dlhový nástroj (úvery a garancie)

InnovFin Equity: Kapitálový nástroj (investície)

Prehľad jednotlivých nástrojov EIF a EIB

Prečítajte viac….