Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Čo odporúča Rada Európy Slovensku?

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Rada Európy prijala 20. júla 2020 odporúčania a stanoviská na rok 2020, ktoré sa týkajú hospodárskej politiky, politiky zamestnanosti a fiškálnej politiky jednotlivých členských krajín EÚ pre rok 2020. 

Tohtoročné odporúčania zohľadňujú mimoriadny dopad pandémie COVID-19 a aplikáciu  všeobecnej  výnimky v rámci Paktu stability a rastu, ktorá bola aktivovaná 20. marca 2020.

Navrhované opatrenia na zmiernenie následkov pandémie – hospodárske priority:

Krátkodobé:

 • investovať do prístupnosti, účinnosti a odolnosti zdravotnej starostlivosti,
 • zachovať zamestnanosť a riešiť sociálne dôsledky krízy,
 • zamerať sa na výskum a vývoj,
 • zabezpečiť poskytovanie likvidity a stabilitu finančného sektora,
 • zachovať jednotný trh a pohyb tovaru a služieb.

Strednodobé:

 • Dôraz na dosiahnutie  udržateľného a inkluzívneho rastu a zároveň na prispievanie k zelenej a digitálnej transformácii.

Odporúčania Rady Európskej únie pre Slovensko v slovenčine.

Ďalšie informácie nájdete na adrese Európsky semester 2020

Zdroj: Rada Európy. 31.7.2020, dus via ka