HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Čo odporúča Rada Európy Slovensku?

Aktualita

Rada Európy prijala 20. júla 2020 odporúčania a stanoviská na rok 2020, ktoré sa týkajú hospodárskej politiky, politiky zamestnanosti a fiškálnej politiky jednotlivých členských krajín EÚ pre rok 2020. 

Tohtoročné odporúčania zohľadňujú mimoriadny dopad pandémie COVID-19 a aplikáciu  všeobecnej  výnimky v rámci Paktu stability a rastu, ktorá bola aktivovaná 20. marca 2020.

Navrhované opatrenia na zmiernenie následkov pandémie – hospodárske priority:

Krátkodobé:

  • investovať do prístupnosti, účinnosti a odolnosti zdravotnej starostlivosti,
  • zachovať zamestnanosť a riešiť sociálne dôsledky krízy,
  • zamerať sa na výskum a vývoj,
  • zabezpečiť poskytovanie likvidity a stabilitu finančného sektora,
  • zachovať jednotný trh a pohyb tovaru a služieb.

Strednodobé:

  • Dôraz na dosiahnutie  udržateľného a inkluzívneho rastu a zároveň na prispievanie k zelenej a digitálnej transformácii.

Odporúčania Rady Európskej únie pre Slovensko v slovenčine.

Ďalšie informácie nájdete na adrese Európsky semester 2020

Zdroj: Rada Európy. 31.7.2020, dus via ka