HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cena EÚ pre ženy inovátorky

Aktualita

Európska komisia sa rozhodla po tretí krát vyhlásiť Cenu Európskej únie pre ženy inovátorky a odmeniť tri ženy, ktoré priniesli vynikajúce inovácie na trh. Cena si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o potrebe zvýšenia počtu žien podnikateliek a inšpirovať ostatné ženy, aby išli v ich stopách.

Prvá cena je vo výške 100.000 Euro, druhá cena 50.000 Euro a tretia cena 30.000 Euro. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky ženy, ktoré majú trvalé bydlisko v EÚ alebo pridružených krajinách, ktoré založili alebo spolu-založili spoločnosť a ktoré počas svojej kariéry využili financovanie z Európskych fondov na výskum a inovácie.

Termín uzávierky pre podania žiadostí je 20. októbra 2015.

Porota na vysokej úrovni bude hodnotiť a následne vyberie tri víťazky, ktoré budú ocenené v roku 2016.

Prečítajte si prosím leták pre viac informácií alebo navštívte webové stránky EK:  www.ec.europa.eu/women-innovators.