HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BOHEMIA štúdia: scenáre európskej VaV politiky po roku 2030

Aktualita

Európska komisia prišla v apríli 2017 so zhrnutím výsledkov tzv. BOHEMIA štúdie, ktorá sa týka budúcich scenárov európskej výskumnej a inovačnej politiky po roku 2030.

BOHEMIA štúdia (Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union ‚s Future Policies in Research and Innovation) predstavuje sedem tzv. megatrendov v oblasti spoločenských výziev a predmetov výskumu a výskumnej politiky. Štúdia sa zaoberá globálnym politickým a sociálno-ekonomickým vývojom, klímou a energetikou, životným prostredím, prírodnými zdrojmi, zdravím, bezpečnosťou a prispôsobivosťou, interakciou ľudí a technológií a vývojom urbanizácie.

Každý z megatrendov je predstavený z hľadiska dvoch scenárov. Prvý scenár informuje o negatívnom strednodobom vývoji bez zmien a druhý scenár nahliada na možný vývoj, pokiaľ bude spoločnosť vedome konať s cieľom negatívne dopady zmeniť.

Zhrnutie štúdie s názvom „New Horizons: Future Scenarios for Research & Innovation Policies in Europe“, ktorá uvádza, akým spôsobom môže vhodná výskumno-inovačná politika EÚ zmeniť negatívne dopady, je možné stiahnúť si tu.