HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BIODIVERSA+ zverejnila Strategickú výskumnú a inovačnú agendu

Aktualita

Strategická výskumná a inovačná agenda (SRIA) predstavuje dlhodobú strategickú víziu Európskeho partnerstva pre biodiverzitu Biodiversa+ vrátane širokých výskumných tém, ktoré budú v nasledujúcich rokoch usmerňovať širokú škálu činností.

SRIA identifikuje tri aktuálne témy a súvisiace potreby vedomostí a dve prierezové témy, ktoré sa zaoberajú všeobecnými otázkami, ktoré sú relevantné pre všetky aktuálne témy.

Aktuálne témy:

  • Ochrana a obnova biodiverzity
  • Transformačná zmena
  • Globálne aktivity EÚ

Prierezové témy:

  • Lepšie poznatky o biodiverzite a jej dynamike
  • lepšie poznatky pre riešenia založené na prírode v kontexte globálnych zmien

Uvedené témy témy sa nemusia nevyhnutne premietnuť do konkrétnych hlavných programov a/alebo výziev na predkladanie projektov.

Tematické okruhy úzko súvisia s hlavnými témami EÚ, Stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a teóriou globálnej stratégie v oblasti biodiverzity po roku 2020. Sú orientované na opatrenia s veľkým spoločenským dosahom, sú prelomové pre vedu, sú naliehavé pre politiku a riadenie. Sú komplexné pre budovanie celkovej SRIA a komplementárne pre podporu synergií medzi sektormi, aktérmi a politikami. Sú komplementárne a synergické s prioritami pracovného programu Horizont Európa, vrátane príslušných európskych partnerstiev a misií a podporujú dlhodobé strategické ciele EÚ výskumný program pre biodiverzitu.

Všetky témy sú podporované prístupmi pákového efektu, vrátane zapojenia zainteresovaných strán, a komunikáciu, osvetu a otvorenú vedu, aby maximalizovali vplyv na spoločnosť a politiku.

Agendu pripravil koordinačný tím a partneri programu Biodiversa+.

biodiversa

S partnerstvom súvisia mnohé aktivity obsiahnuté v pracovnom programe klastra 6 programu Horizont Európa Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie. Destinácie klastra 6 obsahujú viac či menej jasné prvky týkajúce sa biodiverzity, najmä biodiverzity ako neoddeliteľnej súčasti primárnej produkcie a ako súčasti riešení založených na prírode na podporu produkcie potravín, zdravia pôdy a zadržiavania živín, ale aj témy týkajúce sa chápania poklesu biodiverzity, trendov a stavu; ochrany a obnovy biodiverzity; oceňovanie ekosystémových služieb a prírodnej kapitálu; súvislosti so zoonózami a inými chorobami; využívaním pôdy, sociálnymi praktikami, zmenou klímy a biodiverzitou.

Viac informácií v samotnom dokumente SRIA a na stránke Biodiversa+

Pracovné programy klastra 6 programu Horizont Európa „Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie“ obsahujú niekoľko doplnkových iniciatív súvisiacich s partnerstvom. Dokument je zoskupený do 7 cieľov, z ktorých 5 má viac či menej jasné prvky týkajúce sa biodiverzity, najmä biodiverzity ako neoddeliteľnej súčasti primárnej produkcie a ako súčasti riešení založených na prírode na podporu produkcie potravín, zdravia pôdy a zadržiavania živín, ale aj témy týkajúce sa pochopenia poklesu biodiverzity, trendov a stavu; ochrany a obnovy biodiverzity; oceňovanie ekosystémových služieb a prírodnej kapitálu; súvislosti so zoonózami a inými chorobami;

Predovšetkým destinácia Biodiverzita a ekosystémové služby pracovného programu na roky 2021 – 2022 sa priamo týka Európskeho partnerstva pre biodiverzitu. Zahŕňa niekoľko výziev na výskumné a inovačné akcie, s ktorými by partnerstvo mohlo predpokladať spoločné/skupinové činnosti, ako je vytváranie sietí vedeckých pracovníkov v rámci projektov, politické produkty (vrátane politických dokumentov) a činnosti zamerané na budovanie kapacít (napr. v kontexte MEA, IPBES/IPCC). Existuje niekoľko relevantných podporných koordinačných akcií, vrátane vedeckej služby a nástupcu NetworkNature, s ktorými plánuje partnerstvo budovať silné prepojenie na zabezpečenie včasných vstupov do znalostného centra pre biodiverzitu, ako aj prepojenie s inovačnými akciami

Okrem toho je z hľadiska biodiverzity relevantných niekoľko misií vytvorených v rámci programu Horizont Európa, najmä Zdravie pôdy a potraviny (Dohoda o pôde pre Európu), Prispôsobenie sa zmene klímy vrátane transformácie spoločnosti, Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody  a Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Vo všetkých štyroch misiách sa v rôznych častiach spomínajú aspekty biodiverzity.

Partnerstvo pre biodiverzitu bude pravidelne identifikovať činnosti partnerstva, ako aj financované projekty a ich výsledky, ktoré by boli relevantné pre misie programu Horizont Európa, a poskytne misiám takéto materiály.

Partnerstvo pre biodiverzitu bude mať kľúčovú úlohu pri rozvoji a EÚ v oblasti dlhodobého strategického výskumného programu v oblasti biodiverzity.

Kontakt: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Biodiversa, 18.11.2021, nakh