HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Analýza strategického plánu Horizont Európa na roky 2025 – 2027

Aktualita

Výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní súčasnosti a budúcnosti našej spoločnosti. Komisia zverejnila analýzu strategického plánu Horizontu Európa na roky 2025 – 27, ktorá predstavuje nový míľnik smerom k ďalšiemu strategickému plánu programu.

Analýza je výsledkom procesu spoločnej tvorby medzi vnútornými útvarmi Európskej komisie a členskými štátmi EÚ. Má slúžiť ako spoločný analytický základ pre rozvoj ďalšieho strategického plánu Horizont Európa a ako podpora pre EK pri príprave na posledné dva roky rámcového programu pre výskum a inovácie (2025 – 2027). Tento dokument tiež analyzuje súčasný stav výskumu a inovácií v EÚ a hodnotí, aké zmeny by si vyžiadal prvý strategický plán Horizontu Európa 2021-2024.

Táto publikácia skúma potrebu zmeniť stratégiu pre zvyšok programu Horizont Európa (2025 – 2027). Robí to tak, že sa pozerá na zmeny v politike EÚ a vo svete, spoločnosti a ekonomike vo všeobecnosti.

Tu sú niektoré kľúčové posolstvá:

📌Činnosti v oblasti výskumu a inovácií majú špecifickú schopnosť ponúkať udržateľné riešenia mnohých spoločenských, ekonomických, environmentálnych a politických výziev, ktorým čelí EÚ a svet,

📌Európa produkuje 20 % svetovej vedeckej produkcie, na druhom mieste po Číne,

📌EÚ je svetovým lídrom v prechode na zelenú ekonomiku, ale zaostáva za Čínou a USA v oblasti digitálneho tranzície,

📌Aby si EÚ zachovala svoju otvorenú strategickú autonómiu a trvalo udržateľný hospodársky rast, musí zvýšiť svoje globálne vedúce postavenie prostredníctvom verejných a súkromných investícií do výskumu & inovácií,

📌Horizont Európa má kapacitu priniesť veľké množstvo verejných a súkromných investícií do výskumu a inovácií.

Prečítajte si celú analýzu.

Dokumenty:

Horizon Europe strategic plan

The results of the public consultation on the future of EU Research and Innovation programmes are now public

Zdroj: EK, 25.5.2023, kas