HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktualizácia Národnej vodíkovej stratégie Nemecka

Aktualita

Kabinet Spolkovej vlády Nemecka prijal koncom júla 2023 rozhodnutie o aktualizácii „Národnej vodíkovej vodíkovej stratégie.“ Predchádzala tomu politická dohoda všetkých rezortov, vrátane piatich hlavných rezortov pre vodík, t. j. Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy (BMWK), Spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV), Spolkového ministerstva pre spoluprácu a rozvoj (BMZ), Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a dopravu (BMDV) a Spolkového ministerstva  pre vzdelávanie a výskum (BMBF).

Zdroj: winfuture.de

„Národná vodíková stratégia z roku 2020“ je v podstate stále platná, ale v súčasnosti sa ďalej rozvíja so zameraním na aktualizáciu v súvislosti so zvýšenou úrovňou ambícií v oblasti ochrany klímy a nových výziev na energetickom trhu. Aktualizácia stanovuje štátne nariadenia pre výrobu, prepravu a používanie vodíka a jeho derivátov a kumuluje všetky opatrenia Spolkovej vlády Nemecka. Deklarovaným cieľom Spolkovej vlády je spoľahlivé zásobovanie Nemecka ekologickým vodíkom a dlhodobo udržateľným spôsobom.

Zdroj: bundesregierung.de

Spolkový minister hospodárstva a ochrany klímy (BMWK), Robert Habeck vo svojom vyhlásení uviedol: 

„Aktualizáciou „Národnej vodíkovej stratégie“ nastavujeme rámec pre novú fázu rozbehu vodíkového trhu, ktorú sme dôsledne iniciovali od nástupu do funkcie, od výskumu a prezentácie až po veľkovýrobu. Investícia do vodíka je investíciou do našej budúcnosti. V ochrane klímy, v kvalifikovaných pracovných miestach a bezpečnosti dodávok energie. Aktualizácia vodíkovej stratégie dáva týmto investíciám spoľahlivý základ a určuje smer úzkej spolupráce s našimi partnermi v Európe a na celom svete. Aby sme túto stratégiu úspešne implementovali, v súčasnosti pracujeme naplno aj na vytvorení potrebnej infraštruktúry.“

Spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum (BMBF), Bettina Stark-Watzinger dodala: 

„Vodík je chýbajúci kúsok skladačky pre energetický prechod. Je to skvelá príležitosť spojiť energetickú bezpečnosť, klimatickú neutralitu a konkurencieschopnosť. Aktualizáciou „Národnej vodíkovej stratégie“ vytvárame väčšiu prehľadnosť a bezpečnosť plánovania pre vodíkovú ekonomiku doma aj v zahraničí. Pre mňa bolo obzvlášť dôležité, aby sme urýchlili nábeh vodíkového hospodárstva a poskytli všetkým odvetviam rovnaký prístup k vodíku. Podobne pragmaticky a otvorene voči technológiám sme sa rozhodli, že na začiatku chceme používať všetky druhy vodíka, ktoré sú šetrné ku klíme. Týmto spôsobom posúvame Nemecko vpred na jeho ceste stať sa vodíkovou republikou.“

Spolková ministerka životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV) Steffi Lemke pripomína:

„Vodík je integrovanou súčasťou energetickej transformácie a je nevyhnutný pre úspešnú ochranu klímy. Je dôležité, aby sme trh s vodíkom urobili udržateľným a šetrným k životnému prostrediu už hneď od začiatku. Vodík by sme mali využívať efektívne a hospodárne aj tam, kde nie sú lepšie možnosti dekarbonizácie. Preto si Spolková vláda Nemecka v aktualizácii „Národnej vodíkovej stratégie“ určila za svoj cieľ dosiahnuť spoľahlivé zásobovanie ekologickým, dlhodobo udržateľným spôsobom a zaviazala sa dodržiavať ambiciózne normy udržateľnosti, ktoré stanovila pre vodík a jeho deriváty.“

Opatrenia aktualizácie pokrývajú celý hodnotový reťazec, často sa už začali súbežne s vývojom aktualizácie stratégie, alebo sa krátkodobo plánujú na rok 2023, v strednodobom horizonte na roky 2024/2025 a niektoré prípady už aj dlhodobo do roku 2030.

Zdroj: bundesregierung.de

Implementované opatrenia majú priniesť nasledovný cieľový obraz:

Zrýchlený nárast trhu s vodíkom

Nástup na trh s vodíkom, jeho derivátmi a technológiami aplikácie vodíka sa výrazne urýchli a úroveň ambícií v rámci celého hodnotového reťazca sa výrazne zvýši.

Zabezpečenie dostatočnej dostupnosti vodíka a jeho derivátov

Cieľ domácej kapacity elektrolýzy v roku 2030 sa zvyšuje z 5 GW na minimálne 10 GW. Zvyšný dopyt je pokrytý dovozom. Súčasne sa vyvíja samostatná stratégia dovozu vodíka.

Rozvoj efektívnej vodíkovej infraštruktúry

Vodíková infraštruktúra ma mimoriadny význam. Za týmto účelom Kabinet Nemeckej Spolkovej vlády prišiel  koncom mája t.r. s aktuálnou novelou zákona o energetike (EnWG) a rozhodol o právnom a regulačnom rámci pre budúcu vodíkovú základnú sieť v Nemecku, čím položil základy prvej etapy rozšírenia vodíkovej infraštruktúry. Do roku 2027/2028 bude v Nemecku, prostredníctvom financovania (IPCEI) zriadená vodíková štartovacia sieť s viac ako 1 800 km prerobených a novovybudovaných vodíkových vedení.

V celej Európe pribudlo približne 4 500 km (European Hydrogen Backbone). Všetky, importné a skladovacie centrá budú do roku 2030 pripojené k príslušnému hlavnému výrobnému závodu.

Zavedenie vodíkových aplikácií v sektoroch

Do roku 2030 sa vodík a jeho deriváty budú využívať najmä v aplikáciách v priemysle, v ťažkých úžitkových vozidlách a čoraz viac v letectve a v lodnej doprave. V sektore elektrickej energie prispieva k energetickej bezpečnosti plynových elektrární, ktoré je možné premeniť na klimaticky neutrálne plyny, najmä ako variabilné a systémové stabilizátory alebo flexibilné záťaže. Pre perspektívne využitie vodíka v centrálnom a decentralizovanom zásobovaní teplom sa v súčasnosti ďalej rozvíjajú rámcové podmienky v GEG, v plánovaní tepla a v balíku európskeho trhu s plynom.

Publikáciu o postupe Nemecka v oblasti vodíkovej stratégie nájdete TU.

Zdroj: bundesregierung.de, winfuture.de; zverejnené: 14.8.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová