HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako porozumieť hodnotiacej správe (ESR) v H2020

Aktualita

Dánska agentúra pre vedu a vzdelávanie spracovala zaujímavú analýzu hodnotiacich správ dánskych projektových návrhov v programe Horizont 2020. Jej závery sú použiteľné pre všetkých žiadateľov v tomto programe s cieľom zvýšiť úspešnosť predkladaných návrhov.

Štúdia analyzuje 250 hodnotiacich správ a identifikuje šesť problémových oblastí, na ktorých by budúci žiadatelia mali popracovať. Sú nimi:

  • nedostatok podrobností: vo všeobecnosti sú opisy príliš všeobecné a chýbajú im podrobnosti. Týka sa to najmä popisu cieľov, metód, merateľných účinkov a pracovného plánu
  • málo kvantifikácií: hlavné ciele a dopady nie sú kvantifikované a tým pádom sú príliš všeobecné
  • nejasné cieľové skupiny: cieľové skupiny, napr. na použitie výsledkov projektu alebo diseminačných opatrení, často nie sú definované alebo dostatočne popísané
  • nerovnováha: v projektoch je neodvôvodnená nerovnováha, napr. medzi pracovnými balíkmi, partnermi alebo zdrojmi
  • nedostatok súvislostí: v návrhu je nedostatok súvislostí, napríklad medzi rôznymi časťami projektového návrhu alebo medzi metódami a cieľmi, prácou a rozpočtom
  • nedostatočné riadenie rizík: riadenie rizika sa rieši slabo alebo sa nerieši vôbec

Analýza hodnotiacich správ je k dispozícii na nasledovnom odkaze alebo po kliknutí na obrázok.

Zdroj: ufm.dk, zverejnené: 15.1.2020, autor: lda