HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aj vy môžete ovplyvniť rozvoj svojho okresu. Prihláste sa do výziev na členstvo v Riadiacich výboroch

Aktualita

Proces nominácie členov do Riadiacich výborov je spustený. Okresné úrady najmenej rozvinutých okresov (NRO) vyhlásili výzvy na nominácie členov za obce a mestá a za sociálno-ekonomických partnerov. Je to ďalší krok k transparentnému nakladaniu s regionálnym príspevkom.

Ako uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová, ktorá vo februári schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory NRO: „Našim cieľom je zapájať do riešenia problémov najmenej rozvinutých okresov všetkých kľúčových aktérov. Tieto veci sa nedajú robiť iba od stola v Bratislave. Práve ľudia z jednotlivých okresov najlepšie vedia, akým výzvam tieto okresy čelia. Dať im adekvátny priestor a kompetencie bol jeden z cieľov novely zákona o najmenej rozvinutých okresoch, ktorú sme pripravili a presadili minulý rok.“

Riadiace výbory budú zložené z jedného zástupcu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, jedného zástupcu samosprávneho kraja, dvoch zástupcov okresného úradu, jedného zástupcu miest a obcí patriacich do NRO. Dvoch zástupcov budú mať aj sociálno-ekonomickí partneri.

Na základe schválených štatútov okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch pripravili výzvy na nominácie štatutárnych zástupcov miest a obcí a zástupcov sociálno-ekonomických partnerov do funkcie členov Riadiacich výborov.

Navrhnutí kandidáti musia spĺňať niekoľko dôležitých kritérií: bezúhonnosť, znalosť právnych predpisov, koncepčných a strategických dokumentov a skúsenosti s odborným hodnotením projektov.

Ako celý proces funguje:

  • Štatutárni zástupcovia miest a obcí v stanovenom termíne nominujú maximálne po jednom kandidátovi.
  • Prednosta okresného úradu v NRO vyberie z kandidátov troch s najvyšším počtom hlasov a zorganizuje voľbu jedného z nich.
  • Na člena Riadiaceho výboru navrhne prednosta toho kandidáta, ktorý získa najmenej dve tretiny hlasov zo všetkých prítomných štatutárnych zástupcov obcí a miest, ktorí sa voľby zúčastnili.

Rovnako funguje proces pri nominácii zástupcov sociálno-ekonomických partnerov:

  • Štatutárny zástupca za sociálnu oblasť navrhuje maximálne jedného kandidáta a štatutárny zástupca za ekonomickú oblasť tiež jedného kandidáta.
  • Prednosta vyberie troch kandidátov pre sociálnu oblasť, ktorí získali najviac nominácií a troch kandidátov pre ekonomickú oblasť, ktorí získali najviac nominácií.
  • Prednosta zorganizuje voľby štatutárnych zástupcov sociálno-ekonomických partnerov vo svojej územnej pôsobnosti za jednotlivé oblasti.
  • Za člena Riadiaceho výboru prednosta navrhne toho kandidáta za príslušnú oblasť, ktorý získa minimálne dve tretiny hlasov zo všetkých prítomných štatutárnych zástupcov sociálno-ekonomických partnerov, ktorí sa voľby zúčastnili.

Viac informácií:

Výzvy na nominácie členov Riadiacich výborov spolu s termínom nominácií a s termínom volieb

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk; https://www.nro.vicepremier.gov.sk, zverejnené: 9. 3. 2022, autor: rpa