Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Spoločenské výzvy

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybné  hospodárstvo a akvakultúra spolu s bioodvetviami sú integrálnou súčasťou európskeho hospodárstva a spoločnosti. Sú závislé od obmedzených prírodných zdrojov. Produkujú a spracúvajú biologické zdroje, aby uspokojili dopyt spotrebiteľov a široké spektrum odvetví produkcie potravín, krmovín, bioenergií a bioproduktov. Zároveň podporujú sebestačnosť Európy a ponúkajú pracovné miesta a podnikateľské príležitosti vo vidieckych, pobrežných aj morských oblastiach. Sú to sektory, ktoré stoja pred výzvami vyžadujúcimi riešenia založené na výskume a inováciách.

Výzvy v oblasti potravinovej bezpečnosti, udržateľného poľnohospodárstva a chovu, produkcie z vodného prostredia, lesného hospodárstva a celkového biohospodárstva majú európsku a celosvetovú povahu.

Osobitný cieľ spoločenskej výzvy Potravinová bezpečnosťudržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvomorský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo spočíva v zabezpečení dostatočných dodávok bezpečných, zdravých a vysoko kvalitných potravín a iných bioproduktov prostredníctvom vývoja produktívnych, udržateľných systémov prvovýroby, ktoré efektívne využívajú zdroje, podpory súvisiacich ekosystémových služieb a obnovy biologickej diverzity spolu s konkurencieschopným a nízkouhlíkovým dodávateľským, spracovateľským a marketingovým reťazcom. Tým sa urýchli prechod na udržateľné biohospodárstvo a preklenie sa priestor medzi novými technológiami a ich využívaním.

Základné oblasti:

 • Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo;
 • Agropotravinársky sektor pre bezpečné a zdravé stravovanie;
 • Živé vodné zdroje a výskum mora;
 • Biohospodárstvo.

Pracovný program na roky 2018-2020

Pracovný program na roky 2016-2017

Ročný pracovný program na rok 2017 - BBI JU

Príručka o financovaní EÚ pre začiatočníka - prehľad možností financovania EÚ v rokoch 2014-20

Nataša Hurtová  
Telefón: +421 2 69253 161
Mobil: +421 917 733 512
E-mailová adresa: natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

 

Bio-based Industries Joint Technology Initiative

Jedným z hlavných cieľov programu Horizont 2020 je posilnenie európskeho priemyslu prostredníctvom opatrení na podporu výskumu a inovácií v celej rade priemyselných odvetví. Podporuje sa najmä vytváranie verejného a súkromného sektora, ktoré prispeje k riešeniu niektorých kľúčových problémov, ktorým Európa čelí.

Na biotechnológiách sú založené odvetvia, ktoré využívajú obnoviteľné biologické zdroje na výrobu produktov na biologickej báze a biopalív. Výroba zvyčajne prebieha v biorafinériách. Biotechnológie umožňujú vznik nových hodnotových reťazcov, spájajúcich doposiaľ nespojených prvovýrobcov a priemyselné odvetvia, čím sa otvárajú nové možnosti pre širokú škálu etablovaných hráčov.

Hlavným zameraním tejto JTI je transformácia nejedlých častí rastlín (napr. drevo, poľnohospodárske a lesnícke zvyšky) a biologicky rozložiteľných odpadov do biologických výrobkov a biopalív.

Na účely vykonávania spoločnej technologickej iniciatívy v oblasti priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály bol (v zmysle článku 187 ZFEÚ) zriadený na základe Nariadenia Rady 560/2014 (zo dňa 5.6.2014) Bio-Based Industry Joint Undertaking  (BBI JU) - Spoločný podnik priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály. Táto iniciatíva bude prebiehať až do 31. Decembra 2024.

Bio-Based Industry Joint Undertaking

Bio-Based Industry Joint Undertaking (BBI JU) - Spoločný podnik priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (v zmysle článku 187 ZFEÚ) - bol zriadený na základe Nariadenia rady 560/2014 (zo dňa 5.6.2014) na účely vykonávania Spoločnej technologickej iniciatívy pre oblasť priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (BBI JTI).

BBI JU je verejno-súkromné partnerstvo medzi EU, zastúpenou Komisiou a Bio-based Industry Konzorciom.

Spoločný podnik BBI má za cieľ prispievať k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a tiež k dosiahnutiu cieľov iniciatívy BBI v záujme vybudovania udržateľného nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, a zvýšenia hospodárskeho rastu a zamestnanosti, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, a to rozvojom udržateľných a konkurencieschopných priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály v Európe založených na pokročilých biorafinériách získavajúcich biomasu udržateľným spôsobom.

Európske inovačné partnerstvo pre oblasť poľnohospodárstva

EIP Agri - Európske inovačné partnerstvo pre oblasť poľnohospodárstva má za úlohu zabezpečovať funkčné rozhranie medzi poľnohospodárstvom, biohospodárstvom, vedou a ďalšími aktérmi na úrovni Európskej únie, na vnútroštátnej i regionálnej úrovni a zároveň slúži ako katalyzátor efektívnosti opatrení súvisiacich s inováciami, ktoré podporuje politika rozvoja vidieka, ako aj výskum a inovácie v únii.

Hlavné ciele EIP Agri:

 • podporovať produktivitua efektívnosť poľnohospodárskeho sektora,
 • podporovať udržateľnosť poľnohospodárstva

Viac o EIP

Podpora EIP je zabezpečovaná prostredníctvom nasledovných politík a programov:

 1. Program rozvoja vidieka:
 • Opatrenie Spolupráca (zakladanie operačných skupín)
 • Pilotné a demonštračné projekty
 • Prenos poznatkov a poradenské služby
 • Investície
 • Výskumné projekty podporujúce znalostnú základňu,
 • Podpora inovačných klastrov a partnerských projektov
 • Podpora inovačných brokerov a inovačných centier
 • Experimenty na farmách
 1. Výskumná politika EÚ (HORIZON 2020)
 1. Národné programy
 2. Súkromné zdroje

Z pohľadu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je kľúčovou najmä téma poľnohospodárskej udržateľnosti a produktivity, ktorá zahŕňa najmä:

 • efektívne, produktívne poľnohospodárstvo priateľské k životnému prostrediu a klíme,
 • stabilnú ponuku potravín, krmív a biomateriálov – existujúcich aj nových,
 • zlepšenie prístupu k ochrane životného prostredia, prispôsobovanie sa klimatickým zmenám a ich zmierňovanie,
 • prepájanie výskumu, technológií, farmárov a poradenstva.

Viac informácií NSRV

Príprava pracovného programu SC2 na roky 2016 -2017

Strategický dokument - tzv. scoping paper predstavuje rámec návrhu pracovného programu pre oblasť spoločenskej výzvy 2 Horizontu 2020 na obdobie 2016-2017 zverejnila na svojej webovej stránke EURIDA, kde si ho môžete prečítať.

Viac informácii o procese prípravy pracovného programu.

Draft pracovného programu.

Katalóg úspešných projektov v Horizonte 2020 za rok 2014

Európska Komisia zverejnila katalóg úspešných projektov v Horizonte 2020 za rok 2014. V katalógu nájdete informácie o úspešných projektoch z oblasti SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny. Katalóg Vám môže poskytnúť prehľad o vhodných partneroch pre budúce konzorciá, ako aj informácie, ktorým smerom sa uberá výskum a vývoj v oblasti životného prostredia.