Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Spoločenské výzvy

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybné  hospodárstvo a akvakultúra spolu s bioodvetviami sú integrálnou súčasťou európskeho hospodárstva a spoločnosti. Sú závislé od obmedzených prírodných zdrojov. Produkujú a spracúvajú biologické zdroje, aby uspokojili dopyt spotrebiteľov a široké spektrum odvetví produkcie potravín, krmovín, bioenergií a bioproduktov. Zároveň podporujú sebestačnosť Európy a ponúkajú pracovné miesta a podnikateľské príležitosti vo vidieckych, pobrežných aj morských oblastiach. Sú to sektory, ktoré stoja pred výzvami vyžadujúcimi riešenia založené na výskume a inováciách.

Výzvy v oblasti potravinovej bezpečnosti, udržateľného poľnohospodárstva a chovu, produkcie z vodného prostredia, lesného hospodárstva a celkového biohospodárstva majú európsku a celosvetovú povahu.

Osobitný cieľ spoločenskej výzvy Potravinová bezpečnosťudržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvomorský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo spočíva v zabezpečení dostatočných dodávok bezpečných, zdravých a vysoko kvalitných potravín a iných bioproduktov prostredníctvom vývoja produktívnych, udržateľných systémov prvovýroby, ktoré efektívne využívajú zdroje, podpory súvisiacich ekosystémových služieb a obnovy biologickej diverzity spolu s konkurencieschopným a nízkouhlíkovým dodávateľským, spracovateľským a marketingovým reťazcom. Tým sa urýchli prechod na udržateľné biohospodárstvo a preklenie sa priestor medzi novými technológiami a ich využívaním.

Základné oblasti:

 • Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo;
 • Agropotravinársky sektor pre bezpečné a zdravé stravovanie;
 • Živé vodné zdroje a výskum mora;
 • Biohospodárstvo.

Pracovný plán a rozpočet na rok 2020 - BBI JU

Pracovný program na roky 2018-2020 - aktualizácia, júl 2019

Pracovný program BBI JU 2019

Pracovný program na roky 2016-2017

Ročný pracovný program na rok 2017 - BBI JU

Príručka o financovaní EÚ pre začiatočníka - prehľad možností financovania EÚ v rokoch 2014-20

Nataša Hurtová  
Telefón: +421 2 69253 161
Mobil: +421 917 733 512
E-mailová adresa: natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

 

Výzva - Sustainable Food Security – H2020 –SFS-2018-2020
   
Otvorenie: 15.10.2019  
Uzávierka: 22.01.2019 & 08.09.2020 (second stage)
   
From functional ecosystems to healthy food 
SFS-01-2018-2019-2020:  Biodiversity in action: across farmland and the value chain 
SFS-02-2020: Healthy terrestrial livestock microbial ecosystems for sustainable production
SFS-04-2019-2020:  Integrated health approaches and alternatives to pesticide use 
SFS-05-2018-2019-2020:  New and emerging risks to plant health
SFS-06-2018-2020:  Stepping up integrated pest management
SFS-10-2020:  Epidemiology of non-EU-regulated contagious animal diseases: from integrated data collection to prioritisation
SFS-13-2020:  Genome and epigenome enabled breeding in terrestrial livestock 
Environment and climate-smart food production and consumption 
SFS-21-2020:  Emerging challenges for soil management
LC-SFS-22-2020:  Forest soils Research and Innovation Action
Building capacities  
SFS-28-2018-2019-2020:  Genetic resources and pre-breeding communities
SFS-30-2018-2019-2020:  Agri-Aqua Labs
Targeted international cooperation
SFS-35-2019-2020:  Sustainable Intensification in Africa
CE-SFS-36-2020:  Diversifying revenue in rural Africa through bio-based solutions
SFS-40-2020:  Healthy soils for healthy food production
   
   
Výzva - Rural Renaissance - H2020-RUR-2018-2020
   
Otvorenie: 15.10.2019  
Uzávierka: 22.01.2019 & 08.09.2020 (second stage)
   
From farm to society: understanding dynamics and modernising policies
RUR-21-2020:  Agricultural markets and international trade in the context of sustainability objectives 
Organising sustainable food and non-food value chains under changing conditions
RUR-06-2020:  Innovative agri-food value chains: boosting sustainability-oriented competitiveness 
RUR-07-2020:  Reducing food losses and waste along the agri-food value chain
CE-RUR-08-2018-2019-2020:  Closing nutrient cycles (IA)
CE-RUR-08-2018-2019-2020:  Closing nutrient cycles (RIA)
LC-RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value chains
Boosting innovation and enhancing the human and social capital in rural areas 
RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling knowledge ready for practice

 

Výzva - Food and Natural Resources – H2020-FNR-2020
   
Otvorenie: 15.10.2019  
Uzávierka: 22.01.2019 & 08.09.2020 (second stage)
   
FNR-01-2020:  Strengthening the European agro-ecological research and innovation ecosystem 
FNR-02-2020:  Developing long-term monitoring and evaluation frameworks for the Common Agricultural Policy 
FNR-03-2020:  A comprehensive vision for urban agriculture 
FNR-04-2020:  Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management 
FNR-05-2020:  Husbandry for quality and sustainability 
LC-FNR-06-2020:  Defossilising agriculture – solutions and pathways for fossil-energy-free farming 
CE-FNR-07-2020:  FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food system transformation 
FNR-08-2020: Supporting the food safety systems of the future 
CE-FNR-09-2020: Pilot action for the removal of marine plastics and litter
FNR-10-2020: Public engagement for the Bioeconomy
FNR-11-2020:  Prospecting aquatic and terrestrial natural biological resources for biologically active compounds 
FNR-12-2020: Industrial microbiomes – learning from nature
LC-FNR-13-2020: Bio-based industries leading the way in turning carbon dioxide emissions into chemicals 
CE-FNR-14-2020: Innovative textiles – reinventing fashion 
CE-FNR-15-2020:  A network of European bioeconomy clusters to advance bio-based solutions in the primary production sector
FNR-16-2020:  Enzymes for more environment-friendly consumer products
CE-FNR-17-2020:  Pilot circular bio-based cities – sustainable production of bio-based products from urban biowaste and wastewater
FNR-18-2020:  Sustainability of bio-based products – international governance aspects and market update 

 

Výzva - H2020-BBI-JTI-2019
Funding & Tenders Opportunities
Otvorenie: 04.04.2019
Uzávierka: 04.09.2019 (single stage)

BIOECONOMY CLUSTER SK 

 

Bio-based Industries Joint Technology Initiative

Jedným z hlavných cieľov programu Horizont 2020 je posilnenie európskeho priemyslu prostredníctvom opatrení na podporu výskumu a inovácií v celej rade priemyselných odvetví. Podporuje sa najmä vytváranie verejného a súkromného sektora, ktoré prispeje k riešeniu niektorých kľúčových problémov, ktorým Európa čelí.

Na biotechnológiách sú založené odvetvia, ktoré využívajú obnoviteľné biologické zdroje na výrobu produktov na biologickej báze a biopalív. Výroba zvyčajne prebieha v biorafinériách. Biotechnológie umožňujú vznik nových hodnotových reťazcov, spájajúcich doposiaľ nespojených prvovýrobcov a priemyselné odvetvia, čím sa otvárajú nové možnosti pre širokú škálu etablovaných hráčov.

Hlavným zameraním tejto JTI je transformácia nejedlých častí rastlín (napr. drevo, poľnohospodárske a lesnícke zvyšky) a biologicky rozložiteľných odpadov do biologických výrobkov a biopalív.

Na účely vykonávania spoločnej technologickej iniciatívy v oblasti priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály bol (v zmysle článku 187 ZFEÚ) zriadený na základe Nariadenia Rady 560/2014 (zo dňa 5.6.2014) Bio-Based Industry Joint Undertaking  (BBI JU) - Spoločný podnik priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály. Táto iniciatíva bude prebiehať až do 31. Decembra 2024.

Bio-Based Industry Joint Undertaking

Bio-Based Industry Joint Undertaking (BBI JU) - Spoločný podnik priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (v zmysle článku 187 ZFEÚ) - bol zriadený na základe Nariadenia rady 560/2014 (zo dňa 5.6.2014) na účely vykonávania Spoločnej technologickej iniciatívy pre oblasť priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (BBI JTI).

BBI JU je verejno-súkromné partnerstvo medzi EU, zastúpenou Komisiou a Bio-based Industry Konzorciom.

Spoločný podnik BBI má za cieľ prispievať k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a tiež k dosiahnutiu cieľov iniciatívy BBI v záujme vybudovania udržateľného nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, a zvýšenia hospodárskeho rastu a zamestnanosti, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, a to rozvojom udržateľných a konkurencieschopných priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály v Európe založených na pokročilých biorafinériách získavajúcich biomasu udržateľným spôsobom.

Európske inovačné partnerstvo pre oblasť poľnohospodárstva

EIP Agri - Európske inovačné partnerstvo pre oblasť poľnohospodárstva má za úlohu zabezpečovať funkčné rozhranie medzi poľnohospodárstvom, biohospodárstvom, vedou a ďalšími aktérmi na úrovni Európskej únie, na vnútroštátnej i regionálnej úrovni a zároveň slúži ako katalyzátor efektívnosti opatrení súvisiacich s inováciami, ktoré podporuje politika rozvoja vidieka, ako aj výskum a inovácie v únii.

Hlavné ciele EIP Agri:

 • podporovať produktivitu a efektívnosť poľnohospodárskeho sektora,
 • podporovať udržateľnosť poľnohospodárstva

Inovácia je prierezovou prioritou politiky rozvoja vidieka. Európske partnerstvo v oblasti inovácií pre poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI) zahájilo svoju činnosť v roku 2012

 • na podporu praktických inovačných projektov realizovaných operačnými skupinami (financovaných v rámci politiky rozvoja vidieka), ako aj
 • na vytváranie sietí zameraných na zdieľanie a rozvoj poznatkov.

Ak sa chcete uchádzať o financovanie, musíte sa obrátiť na národný riadiaci orgán alebo získať informácie na jeho webovej stránke.

Informácie o svojej krajine a kontakty nájdete na webovej stránke siete EIP-AGRI.

Viac o EIP

Podpora EIP je zabezpečovaná prostredníctvom nasledovných politík a programov:

 1. Program rozvoja vidieka:
 • Opatrenie Spolupráca (zakladanie operačných skupín)
 • Pilotné a demonštračné projekty
 • Prenos poznatkov a poradenské služby
 • Investície
 • Výskumné projekty podporujúce znalostnú základňu,
 • Podpora inovačných klastrov a partnerských projektov
 • Podpora inovačných brokerov a inovačných centier
 • Experimenty na farmách
 1. Výskumná politika EÚ (HORIZON 2020)
 2. Národné programy
 3. Súkromné zdroje

Z pohľadu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je kľúčovou najmä téma poľnohospodárskej udržateľnosti a produktivity, ktorá zahŕňa najmä:

 • efektívne, produktívne poľnohospodárstvo priateľské k životnému prostrediu a klíme,
 • stabilnú ponuku potravín, krmív a biomateriálov – existujúcich aj nových,
 • zlepšenie prístupu k ochrane životného prostredia, prispôsobovanie sa klimatickým zmenám a ich zmierňovanie,
 • prepájanie výskumu, technológií, farmárov a poradenstva.

Viac informácií NSRV

Príprava pracovného programu SC2 na roky 2016 -2017

Strategický dokument - tzv. scoping paper predstavuje rámec návrhu pracovného programu pre oblasť spoločenskej výzvy 2 Horizontu 2020 na obdobie 2016-2017 zverejnila na svojej webovej stránke EURIDA, kde si ho môžete prečítať.

Viac informácii o procese prípravy pracovného programu.

Draft pracovného programu.

Katalóg úspešných projektov v Horizonte 2020 za rok 2014

Európska Komisia zverejnila katalóg úspešných projektov v Horizonte 2020 za rok 2014. V katalógu nájdete informácie o úspešných projektoch z oblasti SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny. Katalóg Vám môže poskytnúť prehľad o vhodných partneroch pre budúce konzorciá, ako aj informácie, ktorým smerom sa uberá výskum a vývoj v oblasti životného prostredia.

 

Akronym Typ akcie    Čistý príspevok EÚ  (euro)
BIOSKOH Bio-based Industries Innovation action - Flagship 17 302 354,50
Dendromass4Europe Bio-based Industries Innovation action - Demonstration  3 543 220,00
NanoScreen SME instrument phase 2  1 221 734,50
VALUEMAG Bio-based Industries Research and Innovation action  417 000,00
ECOBREED Research and Innovation action  360 750,00
InnoForESt Innovation action  334 500,00
SIMRA Research and Innovation action  274 062,50
EXCornsEED Bio-based Industries Research and Innovation action  265 703,00
BIOVoices Coordination and support action  190 375,00
BioMonitor Research and Innovation action  186 625,00
ALTERFOR Research and Innovation action  149 440,00
BIOBRIDGES Bio-based Industries Coordination and Support action  129 625,00
BIOWAYS Bio-based Industries Coordination and Support action  102 500,00
BBEC2016 Coordination and support action  100 000,00
SusAn ERA-NET Cofund  74 897,89
RUSTWATCH Research and Innovation action  63 873,75
SKIN Coordination and support action  55 850,00
NANOSCREEN SME instrument phase 1  50 000,00
NATAROM SME instrument phase 1  50 000,00
Pewas AQS SME instrument phase 1  50 000,00
DIABOLO Research and Innovation action  31 762,50
FIRST2RUN Bio-based Industries Innovation action - Flagship  0,00

POLIRURAL

 

Grantová zmluva: 818496

Trvanie projektu:1. jún 2019 - 31. máj 2022

Celkový rozpočet: 5 999 875,28 eur

Koordinátor: Česká zemědelská univerzita v Praze, ČR

 

Projekt PoliRural je zameraný na zatraktívnenie vidieka pre život, prácu a investície

Na pôde Českej zemědelskej univerzity (ČZU) v Prahe bol v dňoch 19.-21.6.2019 odštartovaný trojročný projekt pod názvom “Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí”, v akronyme PoliRural. Úvodného stretnutia sa zúčastnilo všetkých 37 partnerov z 15 krajín. Ide o trojročný projekt s celkovým rozpočtom takmer 6 miliónov euro v rámci programu EÚ Horizont 2020, cez ktorý sa podporuje excelentný európsky výskum. Projekt je zameraný na riešenie otázok rozvoja vidieka a biodiverzity v poľnohospodárstve. Vyľudňovanie vidieka, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity sa môžu diať pomaly, ale dopady sú často nezvratné. Tvorcovia politík môžu pozitívne ovplyvniť tento proces za podmienky, že majú informácie o tom či sú súčasne nástroje efektívne, pre koho a v akej miere sú prospešné a aké budú kľúčové hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj vrátane ich dopadov na ľudí, planétu, príjmy a využívanie pôdy. Ak majú byť tieto informácie skutočne využiteľné v praxi, je potrebné vystúpiť zo sektorového myslenia a v spoločnom záujme spojiť úsilie mnohých aktérov z rôznych sektorov. PoliRural poskytne tieto poznatky kombináciou viacerých kľúčových aktivít potrebných pre navrhnutie politík podporujúcich vidiek, ktoré sú efektívne, správne nasmerované, zamerané na ľudí a podložené dlhodobým výhľadom. Využijú sa k tomu moderné informačné technológie a akčný výskum. Široká škála partnerov zahŕňa nielen výskumníkov, ale aj samosprávu, občiansku spoločnosť a súkromný sektor. Partneri zároveň geograficky zastupujú všetky regióny Európy a Izrael. Výsledky projektu budú verejne dostupné a budú slúžiť ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí. Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa bude podieľať na príprave analytických podkladov a vývoji nových inovatívnych nástrojov, ako aj ich pilotnej fáze zavádzania do praxe. SPU v Nitre bude koordinovať slovenských partnerov projektu: Agroinštitút, š.p., mesto Nitra, občianske združenie Vidiecky parlament. Slovenská firma KAJO s.r.o. bude zodpovedať za veľmi dôležitý vývoj technickej stránky projektu. Vytvorí sa software umožňujúci tvorcom politík modelovať scenáre budúceho vývoja, čím im umožní lepšie pochopiť a predvídať dopady na jednotlivé regióny. Štyri ciele projektu sú:

 1. Vytvoriť inovačné centrum politiky
 2. Zmerať prevládajúce postoje k politikám zameraných na vidiek
 3. Preskúmať budúce trajektórie rozvoja vidieka
 4. Vytvoriť nové opatrenia v spolupráci s viacerými zainteresovanými

Newsletter #1