Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Spoločenské výzvy

Éra nikdy sa nekončiacich lacných zdrojov sa chýli ku koncu: neobmedzený prístup k surovinám a k pitnej vode už nemožno naďalej považovať za samozrejmosť. Biodiverzita a ekosystémy sú takisto vystavené neustálemu tlaku. Riešením je investovať ešte dnes do inovácií na podporu zelenej ekonomiky - ekonomiky, ktorá je v synchronizácii s prírodným prostredím. Boj proti klimatickým zmenám je prierezovou prioritou v celom programe Horizont 2020 a predstavuje až 35% z celkového rozpočtu rámcového programu. 

Preto osobitným cieľom oblasti Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny  (Societal Challenge 5 – SC5) je  vytvoriť spoločnosť, ktorá by efektívne využívala dostupné prírodné zdroje a vodu a bola by odolná voči zmenám klímy; dosiahnuť ochranu a trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a ekosystémami a udržateľné dodávky a využívanie surovín tak, aby mohli uspokojiť potreby rastúcej svetovej populácie v rámci trvalo udržateľných obmedzení prírodných zdrojov a ekosystémov planéty. Činnosti  v rámci tejto výzvy majú prispieť k zvýšeniu európskej konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávok surovín a zlepšeniu kvality života a zároveň zabezpečiť integritu, odolnosť a udržateľnosť životného prostredia a umožniť ekosystémom a spoločnosti adaptovať sa na zmenu klímy a ostatné environmentálne zmeny. Táto výzva je súčasťou tretieho piliera Horizontu 2020 – Spoločenské výzvy.

 Základné línie činností:

 • Boj proti zmene klímy a adaptácia na ňu
 • Ochrana životného prostredia, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, vodou, biodiverzitou a ekosystémami
 • Zabezpečenie udržateľných dodávok neenergetických a nepoľnohospodárskych surovín
 • Umožnenie prechodu k ekologickému hospodárstvu a spoločnosti prostredníctvom ekoinovácie
 • Rozvoj komplexných a trvalých celosvetových systémov environmentálnych informácií a pozorovania
 • Kultúrne dedičstvo

Aktualizovaný Pracovný program na obdobie 2018 – 2020 obsahuje:

 • Budovanie nízkouhlíkovej budúcnosti, odolnej voči zmenám kímy: opatrenia v oblasti klímy na podporu Parížskej dohody (Building a low-carbon, climate resilient future:climate action in support of the Paris Agreement)
  • Dekarbonizácia 
  • Adaptácia na zmenu klímy a klimatické služby
  • Vzájomné vzťahy medzi zmenou klímy, biodiverzitou a ekosystémami
  • Kryosféra
  • Medzery v poznaní
 • Ozelenenie hospodárstva v súlade s Cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals - SDG´s)
  • Prepájanie hospodárskeho a environmentálneho prínosu - obehové hospodárstvo 
  • Suroviny
  • Voda pre životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť
  • Inovatívne mestá pre udržateľnosť a odolnosť
  • Ochrana a využívanie hodnoty nášho prírodného a kultúrneho bohatstva: pozorovanie Zeme
  • Ochrana a využívanie hodnoty nášho prírodného a kultúrneho bohatstva: na prírode založené riešenia, znižovanie rizika katastrof a účtovanie prírodného kapitálu
  • Ochrana a využívanie hodnoty nášho prírodného a kultúrneho bohatstva: Živé dedičstvo


Témy týkajúce sa životného prostredia sa však nachádzajú v širokom spektre oblastí výziev zverejnených v rámci I., II. a III. piliera. preto doporučujeme vyhľadávať výzvy na portáli "Funding & Tenders Opportunities" podľa kľúčových slov.

Miroslava Tužinská  
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 733 474
E-mailová adresa: miroslava.tuzinska@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Zoznam výziev na roky 2018-20 v Horizonte 2020

Po kliknutí na odkaz budete presmerovaná/ý na oficiálnu stránku Európskej komisie Funding & tenders opportunities, kde je možné ďalej vyhľadávať konkrétne výzvy/témy (topics) podľa kľúčových slov, programu resp. finančného nástroja EK, tematických oblastí (programme part), cieľovej oblasti (focus area), atď.

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

Environment and resources data hub

Chcete vedieť, aké projekty boli podporené v oblasti životného prostredia? Alebo hľadáte potenciálneho partnera?  Vyhľadajte ich pomocou nového interaktívneho nástroja.

Európske technologické platformy

Európske technologické platformy (ETP) združujú priemyselné podniky, výskumné a finančné inštitúcie, národné orgány verejnej správy, asociácie užívateľov a spotrebiteľov podieľajúcich sa na výskume, vývoji a inováciách v strategicky významnej technologickej oblasti. Cieľom takéhoto usporiadania je vytvoriť dlhodobú víziu budúceho technologického vývoja, ktorá zahrňuje významné otázky týkajúce sa budúceho hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja v Európe.

Relevantné technologické platformy v rámci výzvy SC5:

 • WssTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform)

Európske inovačné partnerstvá

Európske partnerstvá v oblasti inovácie sú novou koncepciou predstavenou v hlavnej iniciatíve Inovácia v Únii v rámci stratégie Európa 2020.Ich cieľom je riešiť slabé stránky, bariéry a prekážky v európskych systémoch výskumu a inovácie, ktoré bránia alebo spomaľujú rozvoj dobrých nápadov a ich uvádzanie na trh. K spomenutým slabým stránkam patria nedostatočné investície, zastaraná regulácia, chýbajúce normy a rozdrobenosť trhov. Na čele každého partnerstva je riadiaca skupina, ktorej predsedá európsky komisár (alebo komisári) zodpovedný (zodpovední) za dotknuté oblasti politiky. Členmi skupiny sú zástupcovia členských štátov (ministri), európski poslanci, poprední predstavitelia hospodárskeho odvetvia, výskumníci, predstavitelia občianskej spoločnosti a iné kľúčové zainteresované strany. Partnerstvá určujú, čo je potrebné urobiť na prekonanie prekážok – kroky na škále od ďalšieho vývoja technológií až po upravenie trhových rámcov a stimulovanie dopytu - a podnecujú kroky ako vo verejnom, tak v súkromnom sektore. Nemajú byť náhradou programov na financovanie či regulačných postupov, ale predstavujú spoločnú platformu na spoluprácu.

Partnerstvá v inovácii relevanté v oblasti SC5:

Rámcová smernica o vode v EÚ

Siedmy environmentálny akčný program

Siedmy environmentálny akčný program je chápaný ako vykonávacia environmentálna starégia  iniciatív EÚ v oblasti životného prostredia a jeho úlohou bude usmerňovať politiku EÚ v oblasti životného prostredia do roku 2020. Jedným z prioritných cieľov 7. EAP je podpora miest EÚ v úsilí o dosiahnutie vyššej úrovne udržateľnosti a zlepšenie schopnosti EÚ riešiť regionálne i globálne problémy v súvislosti so životným prostredím a zmenou klímy.

Stratégia EÚ pre biodiverzitu

Cieľom nového prístupu EÚ k zachovaniu biodiverzity je znížiť mieru zániku rastlinných a živočíšnych druhov do roku 2020, obnoviť v čo najväčšej miere prírodné ekosystémy v EÚ a zintenzívniť jej úsilie na medzinárodnej scéne v tejto oblasti. Preto Európsky parlament schválil v 2012 novú Stratégiu EÚ pre biodiverzitu do roku 2020. Viac informácií o stratégii EÚ pre biodiverzitu na stránkach DG Environment.

IPCC - Medzivládny panel pre klimatické zmeny

DG Research & Innovation

DG Research&Innovation (DG RTD)je zodpovedné za implementáciu politík týkajúcih sa životného prostredia. Podrobnejšie problematiku životného prostredia môžete nájsť na tejto stránke.

Program LIFE

LIFE je finančný nástroj  na podporu ochrany životného prostrediaakčných projektov ochrany prírody a klímy v celej Od roku 1992LIFE spolufinancoval približne 4 171 projektovktoré prispievajú približne 3,4 billion  eur na ochranu životného prostredia a klímy. Viac informácií o výzvach pre roky 2014-2017 nájdete na stránkach programu.

Platforma Yammer

Európska komisia nedávno otvorila verejnú platformu pre diskusiu a spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií v rámci Horizontu 2020 a spoločenskej výzvy SC5. Táto platforma poskytuje miesto pre výmenu informácií a interakciu medzi jej členmi v rámci politík a iniciatív EÚ v oblasti životného prostredia.
 
 

NCPs CaRE

logo NCPs CaRENCPs CaRE je projekt Horizontu 2020 spájajúci národné kontaktné body pre oblasť SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny. Národné kontaktné body poskytujú cenné služby formou podpory a vedenia národných žiadateľov pri príprave návrhov v rámci programu Horizont 2020. Prostredníctvom posilnenej spolupráce a prepojenia medzi týmito vnútroštátnymi entitami, chce projekt docieliť vyššiu kvalitu poradenských služieb, a teda následne podaných návrhov a získaných projektov v rámci H2020.

 

Projekt ponúka viacero služieb pre žiadateľov o grant v Horizonte 2020. Jedná sa najmä o služby hľadania partnerov (Partner Search), poradenstvo a konzultácie pri písaní projektového návrhu (rôzne príručky pre žiadateľov, fórum), odber noviniek z oblasti (newslettre, kalendáre), atď.

 

Viac informácií o službách a projekte nádejte na samotnej stránke projektu: http://www.ncps-care.eu/

effiCient mineral processing and Hydrometallurgical RecOvery of by-product Metals from low-grade metal contaIning seCondary raw materials

 • Popis: Zabezpečiť stabilné a dostatočné zásoby chrómu, vanádu, molybdénu a nióbu je jednou z hlavných strategických priorít európskeho priemyslu. Tieto kovy sú základom pre udržanie si konkurencieschopnosti výrobného sektora a pre inovačný potenciál high-tech odvetví. Cieľom projektu CHROMIC je v plnej miere využiť potenciál týchto zdrojov.
 • Partneri: DE, BE, IT, FR, SK
 • Príspevok EÚ pre SK:  427 500 EUR
 • Trvanie: 1.11.2016 - 31.10.2020