Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Naše služby

Národná kancelária Horizontu poskytuje služby poradenstva pre rámcový program Horizont 2020. Poradíme Vám sa zapojiť do programu Horizont 2020, ako nájsť tu správnu výzvu, ako pripraviť a podať projektový návrh a teda získať finančné prostriedky z EK. Celým procesom Vás prevedie príslušný NCP pre danú oblasť. Služby poradenstva poskytujeme bezplatne.

Konzultácie k rámcovému programu Horizont 2020 ako aj k jednotlivým oblastiam a výzvam poskytujeme bezplatne či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Vyberte si v časti Kontakty príslušného NCP pre istú oblasť a kontaktujte ho. Na základe dohody s NCP Vám budú poskytnuté bezplatné informácie a konzultácie.

S cieľom zvýšenia kvality podávaných projektových návrhov Vám ponúkame novú službu mentoringu. Táto služba je určená všetkým žiadateľom, ktorí majú záujem a cieľ podávať projekt v rámci programu Horizont 2020. Aktuálne je spustená tzv. mentoringová schéma pre žiadateľov o príslušné granty v Horizonte 2020. Napísať kvalitný projekt, ktorý nielen zaujme, ale získa od hodnotiteľov čo najväčší počet bodov a aj financovanie z EK, je pre väčšinu žiadateľov ťažko splniteľný cieľ.

 

Čo je to mentoringová schéma?

Je to schéma mentoringovej podpory, ktorá bola vytvorená v snahe zvýšiť účasť a kvalitu podávaných projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020 a získať viac finančných prostriedkov z EK. Schéma dáva žiadateľom možnosť získať pre svoj návrh projektu odborného poradcu – mentora.

 

Kto sú mentori?

Mentori žiadateľom poskytnú odborné rady, v závislosti od ich expertného zamerania a zhodnotia pripravovaný projektový návrh. Táto služba nasleduje až po tzv. pre-skríningu projektového návrhu príslušným Národným kontaktným bodom (NCP) programu Horizont 2020. Mentori poskytnú žiadateľovi spätnú väzbu ako aj návrhy na zlepšenie projektu po obsahovej a formálnej stránke. V našej domovskej databáze mentorov sú experti z radov hodnotiteľov projektov z predchádzajúcich výziev či programov a/alebo vysokokvalifikovaní odborníci z vedecko výskumných organizácií a univerzít.

 

Kto môže mentora získať?

Mentora môže získať každý žiadateľ v pozícii koordinátora projektu alebo zodpovedný riešiteľ (v prípade EC grantov), ktorý o to požiada príslušný Národný kontaktný bod (Kontakty na NCP), podľa oblasti, ktorej sa projekt týka. Do termínu uzávierky výzvy na podanie projektových návrhov musia byť minimálne 4 týždne, aby mal mentor dostatočný čas na pripomienkovanie projektového návrhu a aj žiadateľ na zapracovanie pripomienok.

 

Čo musí spĺňať žiadateľ o mentora?

Žiadateľ o mentora musí byť koordinátorom projektového návrhu v rámci niektorej z výziev Horizontu 2020 a musí mať už napísaný projektový návrh. Jeho projektový návrh by mal už poznať NCP, ktorý tento návrh odporučí na mentorovanie. Žiadateľ po odsúhlasení využitia mentoringovej schémy a po pridelení mentora súhlasí s poskytnutím (predchádzajúcej) hodnotiacej správy príslušnému NCP. Zároveň sa žiadateľ zaväzuje pripomienkovaný projektový návrh podať, poskytnúť o tom dôkaz NCP a vyplniť dotazník spokojnosti s prácou mentora po ukončení mentoringového poradenstva.  V prípade, že sa žiadateľ rozhodne projektový návrh nepodať, je povinný niesť náklady spojené so službou mentorigového poradenstva a uhradiť tieto náklady do CVTI SR.

 

V prípade otázok a/alebo požiadaviek na informácie sa môžete obrátiť písomne na: h2020@cvtisr.sk alebo kontaktovať priamo príslušný NCP.

Veríme, že spoločnými silami dokážeme zlepšiť kvalitu predkladaných projektov, aby finančné prostriedky poskytované z rozpočtu EÚ boli pomocné pre vedcov a odborníkov z vedeckovýskumných centier a univerzít práve na Slovensku.

Každý NCP poskytuje službu pre - screeningu projektového návrhu na základe predchádzajúcej dohody s potenciálnych uchádzačom o grant.

V prípade, že máte napísaný projektový návrh, príslušný NCP Vám môže pomôcť a pre-screenovať Vám ho ešte pred jeho podaním, a to ak:

  • podávate nový projektový návrh,
  • podávate opätovne projektový návrhu, ktorý nezískal financovanie od EK a máte k nemu už hodnotiacu správu.

V rámci služieb poskytujeme bezplatne aj informačnú činnosť a síce poskytovaním množstva informácií v rôznych formách. Ide o:

  • informačné dni
  • semináre
  • workshopy
  • dopytovo - orientované prednášky