Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Iné európske a národné programy

Programy európskej územnej spolupráce – INTERREG

Interreg je jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie (EÚ) podporujúcich cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom financovania projektov. Jeho cieľom je spoločné riešenie problémov a nájdenie spoločných riešení v oblastiach ako zdravie, životné prostredie, výskum, vzdelávanie, doprava, udržateľná energia a ďalšie.

Interreg je jedným z dvoch cieľov kohéznej politiky EÚ v období rokov 2014 - 2020 a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR). Rozpočet na celé obdobie je 359 miliónov EUR. Takmer 90% rozpočtu je určených na financovanie projektov medziregionálnej spolupráce. Všetky finančné prostriedky na projekty boli pridelené v štyroch výzvach na predkladanie návrhov projektov.

Bližšie info: https://www.interreg.eu

INTERREG Central

Program kohéznej politiky EÚ, ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu. S rozpočtom 246 miliónov EUR podporuje spoluprácu verejných a súkromných organizácií v strednej Európe. Program je dostupný pre partnerov z Rakúska, Chorvátska, Česka, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Cieľom programu je zlepšenie kapacity pre regionálny rozvoj v oblasti inovácií, znižovania emisií oxidu uhličitého, ochrany prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj dopravy a mobility. S financovaním projektov sa podporuje nadnárodná spolupráca pre lepšiu strednú Európu.

Kontakt

Interreg CENTRAL EUROPE Programme
Joint Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna
Tel: +43 (0) 1 8908 088 - 2403
Email: info@interreg-central.eu

Bližšie info: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

INTERREG Danube

Program spolupráce je štruktúrovaný v rámci štyroch prioritných osí: Inovatívny a sociálne zodpovedný región Dunaja, Zodpovednosť k životnému prostrediu a kultúrnemu odkazu, Lepšie prepojený a energeticky udržateľný dunajský región a Dobre spravovaný dunajský región. Celkovo je na tento program alokovaných viac ako 255 miliónov eur.

Kontakt

Národný kontaktný bod

František Koločány ; Jan Pangrac
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel: +421 2 20925991 ; +421 2 20925 730
Email: frantisek.kolocany@vlada.gov.sk; jan.pangrac@vlada.gov.sk

Bližšie info: http://www.interreg-danube.eu/

INTERREG Europe

Interreg Europe pomáha regionálnym a miestnym vládam v celej Európe rozvíjať a realizovať lepšiu politiku. Vytvorením prostredia a možností zdieľania riešení sa snaží zabezpečiť, aby vládne investície, inovácie a úsilie v oblasti implementácie viedli k integrovanému a udržateľnému vplyvu pre ľudí. Program operuje s rozpočtom 359 miliónov eur.

Tématické zameranie programu:

 • Výskum, technologický rozvoj a inovácie
 • Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
 • Nízko uhlíková ekonomika
 • Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

Kontakt

Sekretariát Interreg Europe sídli v Lille, Francúzsko. Pre nasmerovanie na správny kontaktný bod použite prosím tento kontaktný formulár.

Tel.: +33 328 144 100

Bližšie info: https://www.interregeurope.eu/

INTERREG Slovakia - Austria

Program územnej spolupráce zahŕňa nasledujúce regióny: na slovenskej strane je to Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severný a stredný Burgenland (NUTS 3), Viedeň a Dolné Rakúsko. Uvedené regióny ako aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR, tentoraz v úlohe riadiaceho orgánu, sú hlavnými programovými partnermi programu a podieľajú sa spoločne na realizácii programových cieľov.

Slovenská republika a relevantné rakúske spolkové kraje sa dohodli na finančnom rámci programu. Alokácia prostriedkov EFRR je vo výške 76 mil. EUR. maximálna výška EFRR v rámci EÚS ostáva nezmenená, vo výške 85%.

Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33

Email: sk-at@land.gov.sk

Ing. Alexandra Novotná
Vedúca oddelenia spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Tel.: +421-2-58317-272
Email: alexandra.novotna@land.gov.sk

Mgr. Monika Brečková
Projektová manažérka
Tel.: +421-2-58317-669
Email: monika.breckova@land.gov.sk

Ing. Darina Oborilová
Projektová manažérka
Tel.: +421-2-58317-541
Email: darina.oborilova@land.gov.sk

Bližšie info: https://www.sk-at.eu/sk/

INTERREG Slovakia - Hungary

Program územnej spolupráce zahŕňa nasledujúce regióny: Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén,Heves, Nógrád,Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj. Program má 4 prioritné osy:

 • Príroda a kultúra
 • Posilnenie mobility
 • Uľahčenie zamestnávania
 • Inštitucionálna spolupráca

V aktuálnom rozpočtovom období 2014 - 2020 program operuje s rozpočtom viac ako 146 miliónov eur.

Kontakt

Informačné kancelárie

Tünde Erényi

Info Point - Košice
Email: tunde.erenyi@vucke.sk
Tel.: +421 55 6196 664

Árpád Bak

Info Point - Nitra
Email: arpad.bak@unsk.sk
Tel.:+421 37 6925 968

Veronika Gálová

Info Point - Bratislava
Email: veronika.galova@region-bsk.sk
Tel.:+421 248 264 259

Bližšie info: http://www.skhu.eu/

INTERREG V - A Slovenská republika - Česká republika

Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať aktivity je v Slovenskej republike územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike územia Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezkeho kraja. Cieľom programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov. O nenávratný finančný príspevok budú môcť požiadať verejnoprávne, neziskové organizácie alebo podnikateľské subjekty.

Program je financovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj ( „EFRR“) a štátnych rozpočtov Slovenskej republiky a Českej republiky. Miera podpory zo zdrojov Európskej únie je stanovená na maximálne 85% z celkových oprávnených výdavkov. Rozpočet programu predstavuje 90 mil. EUR z prostriedkov EFRR.

Kontakt

Spoločný technický sekretariát

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

Ing. Alexandra Novotná – vedúca oddelenia
Tel.: +421 2 58317 272
Email: alexandra.novotna@land.gov.sk

Bližšie info: http://www.sk-cz.eu/

INTERREG Poľsko - Slovensko

Oprávneným územím sú na strane Poľska vybrané okresy Malopoľského vojvodstva, Podkarpatského vojvodtsva a s Sliezskeho vojvodstva a na strane Slovenska Žilinský kraj a Prešovský kraj. Program má alokovaný rozpočet 178 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Najviac finančných prostriedkov (viac ako 100 miliónov eur), bude investovaných do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva. 

Suma takmer 56 miliónov eur podporí rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou. V oblasti vzdelávania budú dofinancované spoločné cezhraničné projekty týkajúce sa odborného vzdelávania, ktorých cieľom je prispôsobenie odborného vzdelávania k požiadavkám cezhraničného trhu práce ako aj k očakávaniam zamestnávateľov z oprávneného územia (12 miliónov eur).

Kontakt

Spoločný technický sekretariát
Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

ul. Halicka 9, 31 - 036 Kraków

Tel.: 012 444 15 00

Email: kontakt@plsk.eu

Bližšie info: https://sk.plsk.eu/

LIFE

Program LIFE je nástrojom financovania EÚ pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, ktorý bol vytvorený v roku 1992. Súčasné obdobie financovania na roky 2014 - 2020 má rozpočet 3,4 miliardy EUR.

Databáza podporených projektov: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Prehľad projektu LIFE na Slovensku: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/slovakia_update_sk_jan19_rev.pdf

Národný kontaktný bod:

Ing. Elena Molnárová

Ministerstvo životného prostredia SR / Sekcia environmentálnych programov a projektov

Karloveská 2, 841 04 Bratislava, Tel.: +421 906 314 266, Email: elena.molnarova@enviro.gov.sk

Ing. Denis Knotka

Ministerstvo životného prostredia SR / Sekcia environmentálnych programov a projektov

Karloveská 2, 841 04 Bratislava, Tel: +421 906 314 245, Email: denis.knotka@enviro.gov.sk

Bližšie info: http://www.minzp.sk/fondy/life/

COSME

COSME je program EÚ určený pre konkurencioschopnosť malých a stredných podnikov. V období od roku 2014 do roku 2020 je plánovaný rozpočet programu 2,3 miliardy EUR. Program COSME v mene Európskej komisie riadi Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises - EASME).

Bližšie info: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

ERASMUS+

Program Erasmus+ (2014-2020) je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu.

Program sa rozdeľuje na tri kľúčové akcie:
Kľúčová akcia 1 (KA1): Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; 
Kľúčová akcia 2 (KA 2): Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov; 
Kľúčová akcia 3 (KA 3): Podpora reformy politík.
Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport.

Kontakt

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Tel: +421 2 209 222 01
Email: erasmusplus@saaic.sk

IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
Tel: +421 2 592 963 24

Bližšie info: http://www.erasmusplus.sk/

CREATIVE EUROPE

Program EÚ Kreatívna Európa je nástroj na zlepšenie prístupu k financovaniu MSP v sektore kultúry a tvorivej činnosti (CCS). Program funguje od roku 2016. Podporuje rozšírovanie kultúrnych a kreatívnych projektov a pomáha tomuto sektoru v rozvoji a konkurencieschopnosti.

Bližšie info: http://www.cedslovakia.eu/

Kontakt:

Creative Europe Desk Slovakia

Natália Urblíková, Tel.: +421 917 600 472,  Email: natalia.urblikova@cedslovakia.eu

Adresa:

Slovenský filmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

CEF (Connecting Europe Facility)
Connecting Europe Facility (CEF) je kľúčovým nástrojom financovania EÚ na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni. Za realizáciu projektov prgramu CEF zodpovedá Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

CEF Transport

Connecting Europe Facility - CEF, je nástrojom financovania na realizáciu politiky európskej dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo na obnovu a modernizáciu existujúcej infraštruktúry.

Bližšie info: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport

CEF Energy
Energetická infraštruktúra EÚ starne a v súčasnom stave nezodpovedá budúcemu dopytu po energii. Aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok a podporilo rozsiahle využívanie energie z obnoviteľných zdrojov je nevyhnutná modernizácia existujúcich a rozvoj nových infraštruktúr. Na tento účel je k dispozícii celkový rozpočet vo výške 5,35 miliárd EUR na obdobie 2014 - 2020, z čoho 4,8 EUR vo forme grantov spravovaných INEA.

Bližšie info: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy

CEF Telecom

CEF Telecom je kľúčový nástroj na prepojenie Európy (CEF) v oblasti telekomunikácií. Má slúžiť na uľahčenie cezhraničnej interakcie medzi verejnými správami, podnikmi a občanmi prostredníctvom zavedenia infraštruktúr digitálnych služieb (DSI) a širokopásmových sietí. INEA má na tento účel vyčlenených približne 500 miliónov eur z rozpočtu CEF na obdobie rokov 2014-2020.

Bližšie info: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom

VISEGRAD FUND

Višehrádsky fond je medzinárodnou darcovskou organizáciou, ktorá bola založená v roku 2000 vládami krajín V4 - Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska na podporu regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne (V4), ako aj medzi regiónom V4 a ostatnými krajinami, najmä západného Balkánu a regiónov Východného partnerstva. Fond prostredníctvom grantov, štipendií a rezidenčných pobytov umelcov rozdelí ročne 8 miliónov EUR, ktoré sú poskytnuté rovnakým príspevkom všetkých krajín V4. Ďalšie darcovské krajiny (Kanada, Nemecko, Holandsko, Južná Kórea, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené štáty) poskytli ďalších 10 miliónov EUR prostredníctvom rôznych grantových schém, ktoré fond spravuje od roku 2012.

Kontakt:

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9, 811 02 Bratislava Slovakia
Tel.: +421 259 203 811, Email: marcina@visegradfund.org

Bližšie info: https://www.visegradfund.org/

EUROSTARS
Eurostars je spoločný program Európskej únie (EÚ) a 33 krajín iniciatívy EUREKA (medzivládna iniciatíva na podporu trhovo orientovaného výskumu, ktorej je SR členom od roku 2001). Program bol zriadený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008 (ES) zo dňa 9. júla 2008. Poskytuje financovanie na výskumných projektov pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých výstupmi sú nové produkty, služby alebo procesy.

Eurostars v súčinnosti a prostredníctvom členských krajín iniciatívy EUREKA, poskytuje financovanie pre medzinárodné výskumné projekty. Medzinárodné konzorcium musí mať najmenej dvoch členov z viac ako dvoch krajín programu Eurostars. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci malé a stredné podniky môžu ľahko získať prístup na trhy.

Program Eurostars 2 – nástupca programu Eurostars. Program bol zriadený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 553/2014/EÚ z 15. 5. 2014.

Bližšie info: https://www.eurostars-eureka.eu/

Kontakt:

Martin Kontrík, Tel.: +421 2 591 374 718 ,  Email: martin.kontrik@minedu.sk

Adresa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Stromová 1
813 30 Bratislava

COST

Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (angl. skratka COST - The European Cooperation in Science and Technology) je financujúcou organizáciou na vytvorenie výskumných sietí nazývaných COST Actions. Tieto siete ponúkajú otvorený priestor pre spoluprácu medzi vedcami v celej Európe (a mimo nej), a tým podnecujú výskumný pokrok a inovácie.

Bližšie info: https://www.minedu.sk/cost/

Kontakt:

Členovia CSO

Mgr. Andrea Danková, Email: andrea.dankova@minedu.sk

prof. Milan Dado, PhD., Email: milan.dado@uniza.sk

COST národný koordinátor

prof. Milan Dado, PhD., Email: milan.dado@uniza.sk

COST vedecký výbor

prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD., Email: tatiana.kovacikova@erachair.uniza.sk

Štrukturálne fondy EÚ

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného operačného programu Výskum a inovácie zostávajú nezmenené po presune do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

V OP Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 až 13. Predmetné osi OPII sú zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Sprostredkovateľskými orgánmi pre oblasť výskumu a inovácií v rámci OPII sa na základe predmetného rozhodnutia Európskej komisie stalo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štrukturálne fondy EÚ predstavujú dominantný pilier financovania vedy a výskumu na Slovensku. Formou nenávratných finančných príspevkov, ktoré úspešní žiadatelia na projekt dostali, sa podarilo zvýšiť investície do technického rozvoja, podporiť siete excelentných pracovísk výskumu a vývoja, ako aj zmodernizovať a skvalitniť technickú infraštruktúru.

Kontakt: www.opvai.sk

Kontakt: www.opii.gov.sk

V prípade, že máte inovatívnu myšlienku alebo robíte excelentný výskum a vývoj je pre Vás vhodnejšie zapojiť sa do programu Horizont 2020.

Príručka o synergiách medzi ESIF a Horizontom 2020 a inými Európskymi programami

APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov:

 • výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odboroch vedy a techniky,
 • v rámci programov agentúry,
 • v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.

Hlavným poslaním agentúry je:

 • podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ktoré uskutočňuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, podnikateľský a neziskový sektor výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona,
 • napĺňať vybrané zámery a ciele v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky prostredníctvom programov agentúry schválených vládou na návrh ministra školstva,
 • stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podpora dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.

Kontakt: www.apvv.sk

VEGA, KEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

Kontakt: www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (KEGA) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Kontakt: www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega

INÉ

lorem ipsum

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)  je ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov:

 • výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odboroch vedy a techniky,
 • v rámci programov agentúry,
 •  v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív EÚ v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.

 

Hlavným poslaním agentúry je:

 • podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ktoré uskutočňuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, podnikateľský a neziskový sektor výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona,
 • napĺňať vybrané zámery a ciele v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky prostredníctvom programov agentúry schválených vládou na návrh ministra školstva,
 • stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podpora dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Sample Description