Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výskumné infraštruktúry

Excelentná veda

„Výskumné infraštruktúry“ - tento cieľ rozvíja a podporuje excelentné európske výskumné infraštruktúry a pomáha, tak aby prispievali k Európskemu výskumnému priestoru podporou ich inovačného potenciálu, priťahovaním výskumníkov na svetovej úrovni a odbornou prípravou ľudského kapitálu, a dopĺňa to príslušnou politikou Únie a medzinárodnou spoluprácou.

Výskumné infraštruktúry sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu na vysokej úrovni vo svojich príslušných odboroch. Toto vymedzenie zahŕňa základné vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov, zdroje poznatkov, akými sú zbierky, archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, hardvér, softvér a nástroje komunikácie; akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre dosiahnutie špičkovej úrovne. Takéto výskumné infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo „distribuované“ (organizovaná sieť zdrojov).

(podľa nariadenia Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009  o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC), Ú. v. EÚ L 206,8.8.2009, s. 1)

Európske výskumné infraštruktúry sú zaradené v 1. pilieri Horizontu 2020 - Excelentná veda.

Projekty budú zamerané na rozvoj excelentných európskych výskumných infraštrutkúr do roku 2020 a v ďalších rokoch, pričom budú posilňovať inovačný potenciál, ľudské zdroje a európsku politiku.

Činnosti v tejto oblasti sa delia na tieto témy:
1. Rozvoj Európskeho výskumného priestoru do roku 2020 a neskôr
2. Podpora inovačného potenciálu výskumných infraštruktúr a ich ľudských zdrojov
3. Posilňovanie európskej politiky v oblasti výskumných infraštruktúr a medzinárodnej spolupráce

Viera Petrášová  
Telefón: +421 2 69253 169
Mobil: +421 915 536 941
E-mailová adresa: viera.petrasova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Aktuality

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

_________________________________________________________________________________________

Sú výzvy v rámci Európskych výskumných infraštruktúr otvorené pre všetky inštitúcie alebo len pre ESFRI projekty?

Len dve oblasti výziev sú určené pre ESFRI projekty: INFRADEV – 2- 2015 a INFRADEV – 3 -2015. Výzva pre klastre INFRADEV – 4 2014/2015 je tiež najmä určená pre potreby ESFRI projektov.

Opis výziev INFRAIA – 1- 2014/2015 uvádza: ,,Integrujúce činnosti sú očakávané, aby riadne zobrali do úvahy všetky podstatné ESFRI výskumné infraštruktúry pre účel využívania synergií a zabezpečili, že vykonávajú racionálne navrhnuté, zrozumiteľné a súdržné celkové koncepty pre Európske infraštruktúry.“

Avšak toto je potrebné vykladať v kontexte celkového popisu témy. Téma INFRAIA je výslovne cielená pre kľúčové národné a regionálne výskumné infraštruktúry, teda tie, ktoré nie sú ESFRI. Rozvoj celoeurópskych projektov ESFRI v niektorých oblastiach predpokladá stanovenie spoločných noriem, riešenie spoločných informačných a komunikačných technológií atď.  Ak je to vhodné, mali by integračné činnosti využívať takéto výsledky, využiť synergie a zabezpečiť interoperabilitu. V závislosti na tom, čo je najvhodnejšie na dosiahnutie cieľov projektu, by tento cieľ mohol byť dosiahnutý buď zapojením príslušných projektov ESFRI v konzorciu alebo zodpovedajúcimi sieťach.

____________________________________________________________________________

Aký je rozdiel medzi nadnárodným prístupom a virtuálnym prístupom v rámci integračných činností?  

Rozdiel medzi nimi je vysvetlený v rámci pracovného programu ,,Európske výskumné infraštruktúry“  na roky 2014-2015 (str. 58-59).

Virtual Access means “access to resources needed for research through communication networks without selecting or even identifying the researchers to whom access to resources is provided. Examples of virtual access activities are databases available via Internet, or data deposition services. Only virtual services widely used by the community of European researchers will be supported, therefore the services offered under a project shall be periodically assessed by an external board”.

Virtuálny prístup znamená ,,prístup k zdrojom potrebným pre výskum prostredníctvom komunikačných sietí, bez toho, aby ste vybrali, alebo dokonca identifikovali výskumných pracovníkov, ktorým sa poskytne prístup k zdrojom. Ako príklad virtuálneho prístupu slúžia databázy dostupné cez internet, alebo dátové depozičné služby. Len virtuálne služby široko používané komunitou európskych výskumných pracovníkov budú podporované, a preto ponúkané služby v rámci projektu musia byť pravidelne hodnotené externými hodnotiteľmi“.

Trans-national Access means “To provide 'free of charge' trans-national access to researchers or research teams including from industry to one or more infrastructures among those operated by participants. These access activities should be implemented in a coordinated way such as to improve the overall services available to the research community. Access may be made available to external users, either in person ('hands-on') or through the provision of remote scientific services, such as the provision of reference materials or samples, the performance of sample analysis or sample deposition. … The selection of researchers or research teams shall be carried out through an independent peer-review evaluation of their research projects.

Nadnárodný prístup znamená ,,poskytnúť bezodplatne ,,nadnárodný prístup k výskumníkom alebo výskumným tímom, vrátane z priemyslu do jedného alebo viacerých infraštruktúr medzi tie, ktoré riadia účastníci projektu. Tieto prístupové činnosti by mali byť vykonávané koordinovaným spôsobom, ako napríklad zlepšenie celkovej dostupnej služby pre vedeckú komunitu. Prístup môže byť k dispozícii externým užívateľom, buď osobne ("hands-on") alebo prostredníctvom poskytovania diaľkových vedeckých služieb, ako je poskytovanie referenčných materiálov alebo vzoriek, vykonávanie analýz vzoriek alebo nanášania vzorky. ... Výber výskumných pracovníkov alebo výskumných tímov musí byť vykonávané prostredníctvom nezávislého hodnotenia peer-review ich výskumných projektov.

Odpovede na ďalšie otázky môžete nájsť v tomto dokumente.

Internetová stránka NCP pre oblasť Európske výskumné infraštruktúry

Internetová stránka medzinárodnej konferencie o výskumných infraštruktúrach

Internetová stránka projektu OpenAIRE

Príručky vypracované projektom OpenAIRE

Internetová stránka o výskumných infraštruktúrach na Slovensku