Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Ďalšie oblasti

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je hnacím prvkom udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v Európe.

Pracuje na upevnení inovačnej kapacity Európskej únie a jej členských štátov, aby boli schopné vyrovnať sa s výzvami, ktorám európska spoločnosť čelí. V programovom období od roku 2014 do 2020 EIT dostane 2 711,4 miliónov Eur na to, aby pokračoval v propagácii inovácií v Európe.

EIT bol vytvorený s cieľom podporiť inovačné schopnosti Európy tým, že po prvý raz na úrovni EÚ integroval vzdelávanie a podnikanie s výskumom a inováciami. Hlavný výkonný orgán EIT predstavujú komunity Znalostné a inovačné spoločenstvá (Knowledge and Innovation Communities  KICs). Pomocou nich EIT vyvíja a overuje nový model ako pristupovať k inováciám v Európe a ako ich riadiť, financovať a sprostredkúvať. KICs predstavujú pre top inovátorov jedinečnú príležitosť ako byť súčasťou vysoko kolaboratívej komunity založenej na princípoch excelentnosti a zaviazanosti a ako dosiahnuť celoeurópsky impakt.

EIT a jeho existujúce Knowledge and Innovation Communities (alebo KICs) v rekordnom čase dosiahli sľubné výsledky tým, že vyškolili viac ako 1000 študentov, vytvorili vyše 100 start-upov, ktoré spustili viac ako 400 produktov a služieb.

Prvé 3 spoločenstvá KICs vznikli v roku 2010 s cieľom riešiť:

Od roku 2014 bude EIT postupne spúšť ďalších 5 spoločenstiev KICs:

V roku 2014 - riešenie otázok ako:

  • Inovácie pre zdravý život a aktívne starnutie
  • Suroviny – udržateľný prieskum, ťažba, spracovanie a recyklácia

V roku 2016 sa pridajú:

V roku 2018 to bude:

  • Mestská mobilita

Viac informácií:

Aktuality