Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pre výskum a odbornú prípravu vyhlásený na obdobie 2014 – 2018, má za cieľ pokračovať v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy. Dôraz sa kladie na neustále zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti a radiačnej ochrany a prispieť k dlhodobej dekarbonizácii energetických systémov bezpečným, účinným a spoľahlivým spôsobom. Tým, že program EURATOMu prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov, posilní výsledky v rámci troch priorít programu Horizont 2020: excelentná veda, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy.

Program EURATOMu stanovuje ciele výskumných a vývojových činností a upresňuje ich podporné nástroje.

Všeobecným cieľom je výskum a príprava zameraná na priebežné zlepšovanie jadrovej bezpečnosti, jadrového zabezpečenia a radiačnej ochrany ako aj snahy o bezpečnú dekarbonizáciu energetického systému.

Program sa vykonáva prostredníctvom priamych akcií (výskumné a inovačné akcie, ktoré vykonáva JRC) a tiež nepriamych akcií.

Špecifické ciele nepriamych akcií:

  • Podporovať bezpečnosť jadrových systémov;
  • Prispievať k rozvoju bezpečných dlhodobých riešení nakladania s konečným jadrovým odpadom vrátane konečného geologického uloženia;
  • Podporovať rozvoj a udržateľnosť odborných znalostí a excelentnosť v oblasti jadrovej energie v Európskej únii;
  • Podporovať ochranu pred žiarením a vývoj medicínskych aplikácií radiácie vrátane, okrem iného, bezpečných a zabezpečených dodávok a používania rádioizotopov;
  • Posun smerom k demonštrácii využiteľnosti syntézy ako zdroja energie využívaním existujúcich a budúcich zariadení jadrovej syntézy;
  • Vytvárať základy budúcich termojadrových elektrární  vyvíjaním materiálov, technológií a koncepčných návrhov;
  • Podporovať inovácie a konkurencieschopnosť priemyslu;
  • Zabezpečovať dostupnosť a využívanie výskumných infraštruktúr celoeurópskeho významu.

Pracovný program na roky 2018-2020

Pracovný program na roky 2016-2017

Nataša Hurtová  
Telefón: +421 2 69253 161
Mobil: +421 917 733 512
E-mailová adresa: natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

FAQ - Fusion For Energy

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

CONCERT- European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

CONCERT je EJP fungujúci ako zastrešujúca štruktúra pre spoločné výskumné iniciatívy výskumných platforiem MELODI, ALLIANCE, NERIS a EURADOS.

Viac info

Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform

IGD TP má podnecovať a vykonávať európske strategické initiatívy s cieľom podporovať postupné zavádzanie bazpečného hlbiného ukladania vyhoretého paliva, vysoko aktívnych odpadov a iného rádioaktívneho odpadu s dlhým polčasom rozpadu.

Viac info

Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

SNETP - technologická platforma v oblasti udražeteľnej jadrovej energie.

Viac info

ITER

Medzinárodná organizácia, priemyselná iniciatíva v rámci SET Plan

Viac info

Fusion For Energy

F4E - je spoločný podnik Európskej únie pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy. Organizácia bola vytvorená na základe Zmluvy o Euratome rozhodnutím Rady Európskej únie.

Viac info a ciele F4E

NUCL-EU 2020 NEWSLETTER No 9 JUNE 2018