Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Zverejnenie hodnotiacej správy krajín EÚ vo vztahu k výskumu a inováciám

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

POZOR – boli zverejnené hodnotiace správy krajín EÚ vo vzťahu  k výskumu a inováciám (Observatórium pre výskum a inovácie zriadené pri Spoločnom výskumnom centre). 

Pozrite sa ako dopadla Slovenská republika:

 

V roku 2014 predstavovali hrubé výdavky Slovenska na výskum a vývoj 669,6 milióna EUR a 0,89 % HDP (v roku 2013: 610,9 milióna EUR a 0,83 % HDP).

V Národnom programe reforiem SR 2014 sú stanovené ciele do roku 2020 a podnikové výdavky na výskum a vývoj na 1,2 %, resp. 0,8 % HDP. Ide o ciele skromné, ale zdá sa reálne.

V porovnaní s priemerom EÚ 28, Slovenská republika nedosiahla veľmi dobré výsledky vo väčšine ukazovateľov týkajúcich sa vedeckých publikácií.

Slovenské systémy v oblasti výskumu a vývoja stoja podľa hodnotenia pred týmito výzvami:

1. zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a vývoja,

2. zlepšiť kvalitu vedeckej základne,

3. zvýšiť výstupy v oblasti súkromných investícií a investície do výskumu a vývoja,

4. posilniť súčinnosť vedy a priemyslu.

Viac podrobností sa dozviete v hodnotení v prílohe, dokument  je po slovensky, hodnotí celkový stav a definuje hlavné výzvy.

 

Všetky súvisiace dokumenty