Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Zhrnutie oprávnenosti účastníkov zo Spojeného kráľovstva a záruky

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V priloženom dokumente nájdete aktuálne vysvetlenie o oprávnenosti účastníkov zo Spojeného kráľovstva v rámci programu Horizont 2020.

Zhrnutie oprávnenosti účastníkov zo Spojeného kráľovstva a záruky

▪ Partneri zo Spojeného kráľovstva sú plne oprávnení využívať všetky nástroje programu Horizont 2020 prinajmenšom kým je Spojené kráľovstvostále členom EÚ a využivať program obvyklým spôsobom.
▪ Zámerom Spojeného kráľovstva a EÚ je, aby oprávnenosť výskumných pracovníkov a podnikov v Spojenom kráľovstve na účasť v programe Horizont 2020 zostala nezmenená počas zostávajúceho trvania programu – ako je uvedené v Zmluve o odstúpení od zmluvy.
▪ Európska komisia podáva doplnňujúce vysvetlenie v najnovšej verzii informačného briefingu H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/h2020_expert-briefing_en.pdf
▪ Organizácie Spojeného kráľovstva, ktoré sú financované prostredníctvom programov EÚ odteraz až do konca roka 2020, budú mať garantovane vládou Spojeného kráľovstva financovanie, dokonca aj v pripade „no-deal“ scenári.
▪ V prípade nepravdepodobného „no-deal“ scenára budú môcť výskumníci a podniky zo Spojeného kráľovstva podávať žiadosti a zúčastňovať sa na všetkých výzvach programu Horizont 2020 otvorených pre účastníkov z tretích krajín do dátumu exitu, pričom finančné prostriedky sa poskytnú prostredníctvom „rozšírenej záruky“ (Ministerstvo financií Spojeného kráľovstva upisovalo platby za odmeny, na konkrétne projekty pokračujú aj po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ).
▪ Účasť tretích krajín sa nevzťahuje na granty Európskej rady pre výskum (ERC), niektoré akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a nástroj pre MSP.
▪ Link: https://www.gov.uk/government/news/funding-from-eu-programmes-guaranteed-until-the-end-of-2020