Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Workshop Píšeme projekt ERC

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Forma podujatia: interaktívny workshop, ktorý poskytne možnosť konzultovať kvalitu projektového zámeru so skúsenými hodnotiteľmi a národnými kontaktnými bodmi

Cieľ: zvýšiť účasť slovenskej vedeckej komunity v programoch ERC

Termín workshopu: 1. štvrťrok 2015 (bude upresnený)

Miesto: CVTI, Lamačská cesta 8/A, Bratislava konferenčná miestnosť 2.poschodie

 

Pre účasť na interaktívnom podujatí je potrebné sa kvalifikovať – t.j. poslať nám nižšie uvedené kvalifikačné podklady, na základe ktorých vyberieme vhodných kandidátov. Na hodnotení zaslaných materiálov sa budú podieľať skúsení  slovenskí evaluátori projektov EK..

 

Kvalifikačné podklady pre účasť na workshope  Píšeme projekt  ERC:

 

 • rozšírený súhrn (Extended Synopsis): max.  5 strán v anglickom jazyku
 • životopis (Curriculum Vitae): max. 2 strany v anglickom jazyku
 • dosiahnuté výsledky (Track Record): max. 2 strany v anglickom jazyku

 

Podrobnejšie informácie k týmto podkladom nájdete na str. 27 – 28 v dokumente: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp15-erc_en.pdf

 

 

Veríme, že využijete túto jedinečnú príležitosť zapojiť sa do najprestížnejších grantov Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020 a pošlete žiadané podklady na e-mail: iveta.hermanovska@cvtisr.sk  najneskôr do 16. februára 2015.

 

Vybraných kandidátov budeme informovať o ďalšom postupe.