Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Workshop k výzve JU Bio-based Industries 2018 bude v Prahe

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

Technologické centrum AV ČR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR  si vás dovoľujú informovať, že workshop k výzve JU Bio-based Industries roku 2018 sa konal 19. 6. 2018 v priestoroch TC. Okrem informácií o  fungovaní JU BBI, oboznámenia sa s témami tohtoročnej výzvy a s výsledkami výziev za predošlé obdobie boli zdieoané dobré skúsenosti úspešných žiadateľov o podporu projektov JU BBI zo Slovenska a diskutovalo sa o možnostiach účasti žiadateľov z Českej i Slovenskej republiky. Venovali sme sa aj otázkam dlhodobej perspektívy zapojenia České republiky do európskeho výskumu.

Pracovným jazykom podujatia bude čeština a angličtina bez tlmočenia. Seminár je bez poplatkov.

Kontakt:

Program