Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Webinár MSCA IF a COFUND

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Projekt Net4Mobility+  dňa 10. mája 2019 organizuje webinár venovaný výzvam MSCA IF a COFUND.

Cieľovou skupinou sú záujemcovia o podávanie návrhov projektov z tretích a rozširujúcich sa krajín (kde patrí aj SR).

Podrobnejšie informácie a registrácia