Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výzva pre konzultačné spoločnosti

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Národná kancelária pre Horizont 2020 bude za účelom informovania širokej verejnosti ako aj žiadateľov v rámcovom programe Horizont 2020 zverejňovať na tomto portáli zoznam konzultačných spoločností, ktoré deklarujú, že majú skúsenosti s prípravou alebo riadením projektov H2020ponúkajú tieto služby zákazníkom.

Vyzývame týmto zástupcov konzultačných spoločností, ktorí majú záujem o bezplatné zverejnenie, aby vyplnili priložený formulár a zaslali ho na adresu ncp@cvtisr.sk. Formulár následne umiestnime na ERA portál v sekcii Horizont 2020.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zverejnené budú iba kompletné formuláre. V prípade otázok sa môžete obrátiť na kontaktnú osobu uvedenú vo formulári.

Registračný formulár pre konzultačné firmy

Zoznam aktuálne zverejnených konzultačných firiem je k dispozícii v sekcii Podaj projekt.

Zverejnené: 31.7.2019, autor: lda