Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výsledky výzvy ERC Consolidator grant 2017

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska rada pre výskum (ERC) 28. novembra 2017 zverejnila výsledky hodnotenia výzvy na podávanie projektov ERC Consolidator Grant 2017. Grant získalo 329 vynikajúcich mladých vedcov s celkovým objemom rozpočtu 630 miliónov EUR. Každému z týchto vedcov s grantom až do výšky 2 milióna EUR (+ 750 000 EUR) bude poskytnutý priestor na konsolidáciu vlastného tímu alebo programu. ERC hodnotila 253 000 projektových návrhov, z ktorých bolo financovaných 13% a  32% udelených grantov získali ženy. Tieto granty vytvoria približne 2000 nových pracovných pozícií pre postdoktorandov.  

 

 Podrobnejšie informácie

 Príklady úspešných projektov Consolidator Grant 2017

 Zoznam zodpovedných riešiteľov výzvy Consolidator Grant 2017