Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Výsledky výskumu a inovácií a účasť Slovenska v Horizonte 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európsky semester, ročný cyklus koordinácie hospodárskej politiky Komisie, podporuje štrukturálne reformy členských štátov v rôznych oblastiach politiky, aby podporovali rast pracovných miest, rast a investície. Výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu v tomto kontexte. To je dôvod, prečo Komisia dáva odporúčania a úzko spolupracuje s členskými štátmi, aby zvýšili výkonnosť svojich národných výskumných a inovačných systémov.

Pozrite si výsledky za Slovensko.

Pozrite si tu uvedený súbor PDF, ktorý obsahuje profil krajiny a odkaz na databázu úspechov týkajúcich sa Slovenska v Horizonte 2020.