Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

VYHĽADÁVANIE PARTNEROV NA ÚČASTNÍCKOM PORTÁLI – novinka

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/HORIZONT_2020/PS_partner_search_prirucka_Natasa.pdf target=“_blank“>Funkcia vyhľadávania partnerov na účastníckom portáli (.pdf) je založená na údajoch registrovaných v registri príjemcov / Beneficiary register, využíva databázu kľúčových slov prepojených s projektami a obsahuje údaje v profiloch organizácií s možnosťou editovania.

Profily organizácie

Služba umožňuje vyhľadávať organizácie a zobrazovať ich profily, pričom profily zahŕňajú:

 • názov organizácie, mesto, krajina, identifikačný kód účastníka (PIC),
 • typ organizácie (inštitúcia vyššieho alebo stredného vzdelávania, MSP atď.),
 • zoznam projektov EÚ, v ktorých je organizácia zapojená,
 • prehľad hlavných kontaktov spolupráce s inými organizáciami,
 • kľúčové slová súvisiace s jej projektmi s uvedením odborných oblastí.

Veľká časť profilu organizácie sa vytvorí automaticky. Okrem toho môžu LEAR alebo správcovia účtov (alebo registrovaní vlastníci) upraviť dve polia údajov:

 • pridávanie alebo odstránenie kľúčových slov,
 • pridávanie súhrnného popisu organizácie.

Kontaktné organizácie alebo účastníci projektu

Používatelia portálu môžu kontaktovať organizácie prostredníctvom webového formulára, ktorý odošle správu LEARovi a správcovi účtu. Podobne môžu používatelia kontaktovať účastníkov projektov cez funkciu, ktorá je k dispozícii v zozname projektov na stránke profilu organizácie.
Tieto funkcie nezverejňujú totožnosť LEARov, správcov účtov ani kontakty na účastníkov.

Plány do budúcna – v ďalšom období sa plánuje rozšíriť službu o :

 • možnosť naznačiť záujem o hľadanie partnerov súvisiacich s konkrétnou témou výzvy,
 • možnosť publikovať profily jednotlivých osôb a urobiť ich prehľadávateľnými.

Na základe dostupných profilov organizácie sa automaticky vytvoria profily osôb avšak akékoľvek zverejnenie profilu osôb vyžaduje výslovný súhlas osoby. V počiatočnej fáze bude mať prístup k svojmu profilu iba osoba, ktorá rozhodne o súbore údajov, ktoré sa budú môcť zverejniť (vrátane možnosti nezverejňovať žiadne údaje).

Viac informácií na Participant Portal alebo Horizont 2020