Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Verejné konzultácie pre hodnotenie H2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

21.októbra 2016  začali verejné konzultácie so zainteresovanými stranami v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020. Priebežné hodnotenie pomôže zlepšiť fungovanie a informovanosť o programe Horizont 2020  a bude tiež dôležitým prvkom pri príprave budúcich výskumných a inovačných programov EÚ.

Konzultácie sú otvorené až do 15. januára 2017. Vaša spätná väzba je pre EK veľmi dôležitá, preto Vás  pozýva k účasti na konzultáciách a žiada o šírenie tejto informácie v prostredí výskumných a inovačných subjektov.

 

 

Dotazník nájdete pod týmto linkom:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

 

Upozornenie:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016