Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Veľká Británia v Horizonte 2020 počas a po Brexite

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Napriek Brexitu vláda Veľkej Británie (VB) sa zaviazala vo svojom písomnom stanovisku zo dňa 13. augusta 2016 naďalej podporovať účasť britských inštitúcií v programe Horizont 2020.  Minister pre vysoké školy, vedu, výskum a inovácie Jo Johnson sa vo svojom nedávnom prejave 18. júla 2017 k tomuto záväzku opätovne prihlásil.

Dokument Horizon 2020 Underwrite Q&A stručne sumarizuje, čo to v praxi znamená.

Hlavné body:

 1. Vláda Veľkej Británie (VB) zaručuje finančnú podporu projektom (t.j. ich britským účastníkom), ktoré boli podané pred vystúpením VB z EÚ a boli prijaté. To zahŕňa projekty, ktoré boli informované o svojej úspešnosti, ale v okamihu exitu nemali ešte podpísanú grantovú dohodu (Grant Agreement – GA) a projekty, ktoré boli zaslané pred exitom a boli len informované o svojom úspechu po exite.
 2. Dvojstupňové projekty sú tiež zahrnuté v podpísanom záväzku vlády VB za predpokladu, že prvostupňový návrh bol zaslaný pred momentom exitu a podanie bolo úspešné
 3. Q&A tiež hovorí, že záväzok sa vzťahuje aj na ďalšie schémy podpory spadajúce pod Horizont 2020, ktoré sú spravované iným spôsobom, ako napr. Spoločné

Technologické Iniciatívy (JTIs), Spoločné Programové Iniciatívy (JPIs) a ERANET-y.

 

V stručnosti by to malo značiť, že nie sú žiadne podstatné prekážky v príprave projektových návrhov s partnermi z Veľkej Británie.