Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Usmernenie k výpočtu jednotkových nákladov pre klinické štúdie

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života