Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Účasť Spojeného kráľovstva v Horizonte Europe po Brexite

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Vláda Spojeného kráľovstva zverejnila prezentáciu, ktorá opisuje víziu a rámec pre partnerstvo Spojeného kráľovstva a EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Rámec zdôrazňuje význam vedy, výskumu a inovácií pre globálnu konkurencieschopnosť a inovácie, ako aj význam spolupráce financovanej EÚ na dosiahnutie stanovených cieľov. Úspešnosť Spojeného kráľovstva v spolupráci s EÚ je v dokumente niekoľkokrát zdôrazňovaná, a to aj v oblastiach ako je otvorená veda, prilákanie talentov, inštitúcie Spojeného kráľovstva a kvalita výskumu. Prezentácia sa zaoberá aj bilaterálnymi dohodami vo vede a technológiách a detailnejšie uvádza víziu budúcej dohody v oblasti vedy a inováciách s EÚ, ktorá zahŕňa aj prístup k programom EÚ.

Prezentácia sa zaoberá aj bilaterálnymi dohodami vo vede a technológiách a detailnejšie uvádza víziu budúcej dohody v oblasti vedy a inováciách s EÚ, ktorá zahŕňa aj prístup k programom EÚ. Theresa May nedávno učinila oznámenie, ktoré sa týkalo účasti Spojeného kráľovstva v nadchádzajúcom rámcovom programe Horizon Europe ako asociovanej krajiny, pričom oznámenie sa detailne venuje najmä trom oblastiam: štruktúra, vplyv a príspevok. Zdôrazňuje sa, že Spojené kráľovstvo bude rešpektovať právomoc Súdneho dvora Európskej únie, ak je to potrebné pre účasť na programoch EÚ.

Tento rámec tiež pokrýva výskumný a vzdelávací program Euratom. Tiež sa uvádza, že Spojené kráľovstvo by chcela pokračovať v hosťovaní a podpore európskych výskumných infraštruktúr, ako je Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC), INSTRUCT a European Social Survey, ako aj ESFRI (Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach).

Vláda Spojeného kráľovstva bude o tomto rámci v nadchádzajúcich mesiacoch diskutovať spoločne s EÚ a jej zámerom je uzatvoriť všetky procesy ešte v tomto roku.

 

Liga európskych výskumných univerzít (LERU) zverejnila stanovisko k prejavu britskej premiérky T.May, v ktorom opäť potvrdila, aby Spojené kráľovstvo bolo plne pridružené k budúcemu rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe po brexitovom období.

Spojené kráľovstvo bude plne hradiť svoju účasť tak v Horizon Europe, ako aj v doplnkovom programe Euratom.

Čítajte viac….