Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Synergické granty: 250 miliónov EUR na vedu svetovej kvality

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dvadsaťsedem európskych  výskumných tímov získalo najprestížnejšie Synergické granty Európskej rady pre výskum ( ERC Synergy Grants) vo výške 250 miliónov EUR. 

Granty sú udeľované tímu 2 až 4 hlavných riešiteľov v maximálnom rozpočte 10 miliónov EUR na dobu trvania 6 rokov.  Potenciál a pridaná hodnota plynúca zo vzájomnej synergie, komplementarity vedomostí a zdrojov hlavných riešiteľov, resp. ich hostiteľských inštitúcií musia byť na vysokej úrovni, aby prispeli k  prelomovým objavom, ktorých by nebolo možné dosiahnuť, ak by každý riešiteľ pracoval sám.

V 27 projektoch sa zúčastňuje 88 vedúcich výskumníkov, ktorí budú realizovať projekty na 63 univerzitách a výskumných centrách v 17 krajinách Európskeho výskumného priestoru, najmä v Nemecku, Veľkej Británii a Francúzsku

Dopyt po týchto grantoch bol vysoký: bolo hodnotených 295 projektových návrhov, z ktorých bude financovaných 9% . Približne 15% príjemcov grantov tvoria ženy a zúčastňujú sa 13 z 27 projektov (48%). Granty by mohli umožniť vytvorenie približne 700 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ostatných zamestnancov, ktorí môžu byť zamestnaní vo výskumných tímoch držiteľov grantov.

Podrobnejšie informácie

Zoznam úspešných riešiteľov projektov výzvy Synergy Grant

Príklady úspešných projektov