Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Štúdia o účasti poľnohospodárskeho sektora v BBI JU

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Európsky inovačný a technologický inštitút
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Jednou z priorít Spoločného podniku BBI je podpora odvetvia poľnohospodárstva a prispevok k rozvoju vidieka. Hodnotové reťazce založené na poľnohospodárstve sú kľúčovou súčasťou strategického programu pre inovácie a výskum v tomto odvetví (SIRA). Stále však existuje priestor na výraznejšiu účasť poľnohospodárskeho sektora v spoločnom podniku BBI a všeobecne v sektore biomasy.

BBI JU preto v spolupráci s BIC a Európskou komisiou zadal vypracovanie štúdie „Účasť poľnohospodárskeho sektora na spoločnom podniku BBI: podnikateľské modely, výzvy a odporúčania na zvýšenie vplyvu na rozvoj vidieka“ .

Štúdia hodnotí zapojenie poľnohospodárskeho sektora do portfólia spoločného podniku BBI a identifikuje mnoho výziev, ktorým tento sektor čelí ako účastník v biologickom sektore a jeho hodnotových reťazcoch. Poskytuje analýzu inovatívnych podnikateľských modelov a úspešných príbehov, keď poľnohospodárski výrobcovia zohrávajú zmysluplnú úlohu v sektore biologických produktov. Štúdia poskytuje kompletnú analýzu zapojenia poľnohospodárskeho sektora do portfólia spoločného podniku BBI a poskytuje odporúčania na zlepšenie.

V štúdii sa uvádza 28 odporúčaní pre spoločný podnik BBI, BIC a EK s cieľom zlepšiť účasť poľnohospodárskeho primárneho sektora na projektoch BBI JU.

Zriaďuje sa pracovná skupina zložená zo zástupcov BBI JU, BIC a EK, ktorá nadviaže na odporúčania. Správna rada spoločného podniku BBI schválila akčný plán.

Prečítajte si celý akčný plán a štúdiu

Zdroj: BBI JU, 28.2.2020, autor: nah